Bolagsstämma

2024

Årsstämma 2024

ByggPartnerGruppen håller årsstämma i Falun den 14 maj 2024. 

Dokument

Protokoll årsstämma – ByggPartner 2024

Kallelse årsstämma – ByggPartnerGruppen 2024

Information om föreslagna styrelseledamöter

Poströstningsformulär och anmälan – ByggPartnerGruppen 2024

Fullmaktsformulär – ByggPartnerGruppen 2024

Valberedningens redogörelse, motivering och förslag 2024

2023

Extra bolagsstämma 2023

Protokoll extra bolagstämma 24 november 2023

Återkallat förslag om incitamentsprogram

Kallelse extra bolagsstämma – ByggPartnerGruppen 2023

Anmälan och poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Revisorsyttrande ByggPartnerGruppen 2023-11-07

ByggPartnerGruppen_årsredovisning_2022

Villkor för ByggPartner Gruppens teckningsoptioner (aktiesparprogram) 2023

Villkor för ByggPartner Gruppens teckningsoptioner (optionsprogram) 2023

 

Årsstämma 2023

ByggPartnerGruppen höll årsstämma den 20 juni 2023. 

Protokoll från årsstämma

Protokoll årsstämma 20 juni 2023

Dokument

Kallelse ByggPartnerGruppen årsstämma 2023

Valberedningens redogörelse, motivering och förslag 2023

Bolagsordning antagen 2023

Information om föreslagna styrelseledamöter stämman 2023

Fullmaktsformulär – ByggPartnerGruppen 2023

 

2022

Årsstämma 2022

ByggPartner höll årsstämma den 18 maj 2022.

Protokoll från årsstämma

Protokoll årsstämma 18 maj 2022

Dokument

Kallelse ByggPartner årsstämma 2022

Valberedningens redogörelse, förslag och motivering 2022

Bolagsordning antagen 2022

Information om föreslagna ledamöter

Fullmaktsformulär

Villkor för ByggPartners teckningsoptioner_LTIP 2022

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ ABL

 

2021

Årsstämma 2021

ByggPartner höll årsstämma den 18 maj 2021.

Protokoll från årsstämma

Protokoll årsstämma 2021

Dokument

Kallelse ByggPartner årsstämma 2021

Anmälan och poströstningsformulär ByggPartner årsstämma

Fullmaktsformulär

Information om föreslagna ledamöter

Bolagsordning i föreslagen lydelse

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL

Valberedningens redogörelse, förslag och motivering

Villkor för ByggPartners teckningsoptioner under LTIP 2021

Villkor för ByggPartners teckningsoptioner under Optionsprogram 2021

 

2020

Extrastämma 2020

ByggPartner höll extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020

Protokoll från extrastämma

Protokoll extra bolagsstämma ByggPartner 2020

Dokument

Kallelse extrastämma 2020

Fullmakt ByggPartner extrastämma 2020

Förhandsröstning ByggPartner extrastämma 2020

Styrelsens förslag till beslut

Bilaga B_ByggPartner årsredovisning 2019

Bilaga C_Revisionsberättelse ur ByggPartners årsredovisning 2019

Bilaga E_Revisorns yttrande 18_6

Årsstämma 2020

ByggPartner höll årsstämma den 14 maj 2020 kl. 16.00 på Magasinet i Falun.

Protokoll och presentation från årsstämman

Protokoll årsstämma 2020

Presentation delårsrapport 2020-Q1 (ersatte av försiktighetsskäl VD-anförandet med anledning av Covid-19)

Årsstämmokommuniké 2020

Dokument

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter 2020

Kallelse årsstämma 2020

Reviderat förslag till vinstdisposition

 

2019

Årsstämma 2019

ByggPartner höll årsstämma den 8:e maj kl. 16.00 på Geschwornergården vid Falu Gruva i Falun.
Årsredovisningen publicerades den 17:e april 2019.

Protokoll och presentation från årsstämman

Protokoll årsstämma 2019

Presentation från årsstämman 2019

Dokument

Valberedningens förslag och motiverande yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Fullmakt till årstämman 8 maj 2019

 

2018

Årsstämma 2018

ByggPartner höll årsstämma den 16 maj i Falu Gruva i Falun. Årsredovisningen publicerades den 2 maj 2018.

Presentationer från årsstämman den 16 maj

VDs presentation

CFOs presentation

Styrelsens motivering till utdelningsförslag

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2018 beslutar om vinstdisposition för verksamhetsåret 2017 innebärande att till aktieägarna utdelas 2,50 kronor per aktie, totalt 30 miljoner kronor (30 267 757:50 kronor). Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 och 4 § Aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: ByggPartners finansiella ställning anses vara stabil och god. Det är styrelsens bedömning att utdelningen inte påverkar ByggPartners förmåga att fullgöra sina förpliktelser på vare sig kort eller lång sikt. Mot bakgrund av det starka orderläget och att det för tillfället inte finns några investeringsbehov i verksamheten föreslår styrelsen en utdelning på 2,50 kronor per aktie. Målet är att betala ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter skatt, beroende av ByggPartners behov av medel för att utveckla verksamheten. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 75 procent av Bolagets resultat efter skatt. Utdelningen utbetalas i sin helhet med likvida medel från bankkontot.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Fullmakt till årsstämman 16 maj 2018

Valberedningens förslag och motiverande yttrande