Valberedning

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande.
En majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren.
Valberedningen tillämpar de regler för styrelsens sammansättning som finns i koden.

Inför årsstämman 2024 består valberedningen av:

Ordförande, Stefan Lindh (utsedd av Åhlin & Ekeroth Invest AB)

Bo Olsson (utsedd av AB Surditet)

Alf Svedulf (utsedd av Svedulf Fastighets AB)

Tore Hallersbo (styrelseordförande i ByggPartner Gruppen AB)

Frågor och förslag till valberedningen skickas senast 28/2 2024 på valberedning@byggpartner.se
Instruktion för valberedningen finns i protokollet från årsstämman:

Protokoll årsstämma 20 juni 2023