Bolagsstyrning

Det övergripande målet med bolagsstyrning är att på bästa sätt tillgodose ägarnas krav på avkastning på investerat kapital. Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören är de centrala funktionerna i styrningen. Styrningen av ByggPartnerGruppen är också utformad för att se till att ByggPartners verksamhet stöttas på effektivast möjliga sätt.

Till grund för styrningen av ByggPartnerGruppen har bolagsstyrningen inom ByggPartnerGruppen främst utgått från aktiebolagslagen (2005:551), andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning samt ByggPartnerGruppens interna styrdokument. Dessa styrdokument innefattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, riskpolicy och finanspolicy. Vidare har ByggPartnerGruppen ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i ByggPartnerGruppens verksamhet samt för dess medarbetare.

Svensk kod för bolagsstyrning

ByggPartnerGruppens bolagsstyrning baseras också på NASDAQ, FIRST NORTH PREMIERS regelverk för emittenter, samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). ByggPartner tillämpar Koden från den 1 januari 2017. Bolagen är inte skyldiga att vid varje tillfälle följa samtliga regler i Koden, utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de bedömer bättre passar deras omständigheter under förutsättning att de redovisar samtliga avvikelser, beskriver den alternativa lösningen och förklarar varför (enligt principen ”följ eller förklara”).

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Läs mer om ByggPartnerGruppens bolagsstämma

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare kan närvara vid bolags- stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Initiativ från akteägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan begäran måste normalt vara styrelsen till handa senast sju veckor före bolagsstämman.

Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman.

Valberedning

Styrelsen avser att föreslå att kommande årsstämma beslutar om att ByggPartnerGruppen ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, där styrelseordföranden samt tre representanter för ByggPartnerGruppens tre största aktieägare (baserat på känt ägande av aktier i ByggPartnerGruppen per den sista bankdagen i augusti varje år) ska ingå. De största aktieägarna kommer endast att vara representerade i valberedningen om de så önskar.

Valberedningen kommer att utse en av medlemmarna till ordförande för valberedningen. ByggPartnerGruppens styrelseordförande får inte utses till ordförande för valberedningen. Mandatperioden för ledamöterna i valberedningen pågår till dess att en ny valberedning utses. Det föreslås att valberedningens ledamöter inte ska erhålla något arvode. Valberedningens arbete ska innefatta framläggande av förslag till bolagsstämman avseende styrelse, styrelseordförande och revisor. Valberedningen ska även lägga fram rekommendationer till bolagsstämman rörande de arvoden som ska betalas till styrelsen och revisorerna samt principerna för att utse en ny valberedning.

Läs mer om vilka som ingår i ByggPartnerGruppens valberedning

Styrelsen och styrelsens arbete

Styrelsen utses av årsstämman och ska enligt Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst tio medlemmar, utan suppleanter. Styrelseuppdraget gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter att ledamoten utsågs. Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter och att ansvara för Bolagets organisation. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. För närvarande består ByggPartnerGruppens styrelse av sju ledamöter, se mer information på sidan Styrelse.

Läs mer om ByggPartnerGruppens styrelse

Verkställande direktör

ByggPartnerGruppens verkställande direktör ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och för den ekonomiska rapporteringen i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen samt de instruktioner för verkställande direktören som styrelsen har fastställt. Verkställande direktören har enligt instruktionen ansvar för Bolagets bokföring och medelsförvaltning.

Revision

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisningar och redovisning samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revision av ByggPartnerGruppens finansiella rapporter och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med i Sverige accepterade revisionsstandarder.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget utse en till två revisorer eller ett och högst två registrerade revisionsbolag.

För räkenskapsåret 2017 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisorer till SEK 960 000.

Läs mer om ByggPartnerGruppens revisor