Bolagsordning

För ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710-9243

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är ByggPartner Gruppen AB (publ). Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Falun kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta företag som bedriver byggnadsverksamhet och
fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 16 999 999,25 kronor och högst 67 999 997,00 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 17 000 000 aktier och högst 68 000 000 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter, utöver de ledamöter
som enligt lag utses av annan än bolagsstämman. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.
§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer, eller ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisorn/revisorerna ska
granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och eventuellt vd:s förvaltning.
Revisorn/revisorerna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan
extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till
bolags-stämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webb-plats. Vid tidpunkten
för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 9 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholms kommun.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i före-kommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter, samt revisorer.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och val av revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1–31/12.
§ 12 Deltagande på bolagsstämma
För att få deltaga på bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan
16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, jul-afton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan
härom enligt föregående stycke.
§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument.
§ 14 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen
(2005:551).
Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före
bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen
så beslutar kunna ske med elektroniska medel.
_________________
Antagen vid årsstämman den 20 juni 2023.