Ersättningar

Styrelsen

Årsstämman 2022 i ByggPartner beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 225 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i koncernen, 100 000 kronor till ordförande i utskott och 50 000 kronor för utskottsledamöterna.

Ledande befattningshavare

Bolagets VD är berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex kontanta månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.