Kvalitet & Risker

ByggPartners arbete med kvalitets- och riskhantering styrs via vår hållbara affärsmodell. Den sätter grunden för vårt agerande i samhället och hjälper oss att välja och genomföra sunda projekt med låg risk och hög kvalitet.

Risker

ByggPartners operativa risker är störst i tidiga skeden i stora entreprenadprojekt, varför vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende kalkylering och beräkning av anbud. Arbetet innefattar både kompetensutveckling och investeringar i systemstöd. Under projektens löptid sker uppföljning av både byggnation och projektets ekonomi. Avvikelser som riskerar ett negativt slutresultat kan därmed åtgärdas i ett tidigt skede.

ByggPartner utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inkluderande effekterna av förändringar av priser på låne- och kapitalmarknad och räntesatser. Bolagets övergripande riskhanteringsprogram fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på bolagets finansiella resultat.

Kvalitet

ByggPartner har gällande certifiering enligt såväl ISO 9001 (kvalitet) som ISO 14001 (miljöanalys inkl LCA analys) samt ISO 45001 (arbetsmiljö). Uppdaterad certifiering skedde i november 2020 vilket gör att gällande certifiering sträcker sig till 2023-11-30.

Hållbarhet

ByggPartners hållbarhetsarbete omfattar alla delar av vår verksamhet, samt vår roll i lokalsamhälle och omvärld. I grund och botten präglas den av sunt förnuft kring val och beteenden, både våra byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. Vår verksamhet påverkar miljön i hög grad, framförallt genom konsumtion av material, energi, avfall, leveranser, med mera. Vi vill därför ta ett aktivt ansvar vid upphandling, både för vår egen räkning samt för kundens. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna revisioner.