Styrelsen för ByggPartner Gruppen AB (publ) har föreslagit årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 280 MSEK, med möjlighet att utöka emissionsbeloppet med 20 MSEK vid större intresse från investerare. Årsstämma kommer att hållas i Falun den 20 juni 2023.

Här samlas information som rör nyemissionen.

ByggPartnerGruppen avser att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Beslut om företrädesemission med villkor

ByggPartnerGruppen prospekt 2023

Anmälningssedel II utan företräde

ByggPartnerGruppens årsredovisning 2022

ByggPartnerGruppens delårsrapport Q1 23