· Nettoomsättningen uppgick till 1 246,7 (1 125,6) Mkr 
· Operativt rörelseresultat (EBIT) uppgick till 50,5 (62,6) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,1 (5,6) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 42,7 (51,7) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 3,53 (4,28) kronor
· Orderingången uppgick till 1 597 (1 086) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 465 (1 115) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,9 (80,9) Mkr
· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36 (35) procent
· Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kronor per aktie

oktober – december 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 335,5 (353,5) Mkr
· Operativt rörelseresultat (EBIT) uppgick till 18,0 (28,0) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 5,4 (7,9) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 15,9 (23,5) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,31 (1,94) kronor
· Orderingången uppgick till 397 (158) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,7 (61,6) Mkr

”Vi har marknaden med oss. Orderingången var fortsatt hög, andelen projekt med partneringmodell ökade och marginalen var stabil. Förskjutningar i orderstocken påverkade omsättningen negativt för kvartalet. Noteringskostnader och färdigställande av enskilda projekt belastade vårt rörelseresultat för fjärde kvartalet. Ledningen för entreprenad förstärktes inför 2017 med ny vice VD. Vi arbetar målmedvetet med att öka andelen projekt med partneringmodell för att skapa en större förutsägbarhet i vår resultatutveckling. ByggPartner är ett byggbolag med stabil lönsamhet och tillväxt”, säger Sverker Källgården, VD i ByggPartner.

VDs kommentar

2016 blev ett händelserikt år för ByggPartner. Noteringen på Nasdaq First North Premier blev målgången för 2016 och samtidigt startskottet för nästa steg i utvecklingen. Sedan starten 1992 har vi jobbat med samma fokus, att bygga ett långsiktigt lönsamt bolag med stabil tillväxt och rörelsemarginal (EBIT) på fem procent eller bättre. För helåret 2016 redovisade vi en rörelsemarginal (EBIT) på 4,1 procent. Vi har mer att ge. Vårt mål på medellång sikt är att behålla en marginal på fem procent. Marknaden är med oss och vi planerar att leverera stabil lönsamhet och tillväxt på börsen. ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm, Mälardalen, Uppsala och Dalarna med tre affärsområden: byggentreprenad, byggservice, ställningar och fallskydd. Partnering är en samarbetsform inom byggentreprenad där ByggPartner är med redan från början av projektet och har ett mer långtgående samarbete med alla inblandade parter. Vi arbetar målmedvetet med att öka andelen projekt med partneringmodell för att skapa större förutsägbarhet i vår resultatutveckling.

Förskjutningar i orderboken för entreprenadverksamheten gjorde att omsättningen för fjärde kvartalet 336 (354) Mkr sjönk jämfört med samma period föregående år. Att jobba med Partnering innebär att vi kommer in i projektet i ett tidigt skede innan alla tillstånd och bygglov är klara. Ibland kan yttre faktorer såsom politiska beslut eller överklagade detaljplaner och bygglov förskjuta byggstarten vilket drabbat oss under slutet av 2016 och början av 2017. Byggservice redovisade ett starkt kvartal och ökade omsättningen till 44 (38) Mkr. Ställningar och fallskydd redovisade en ökad omsättning, 16 (13) Mkr för kvartalet.  

För helåret ökade vi nettoomsättningen med elva procent till 1 246 (1 125) Mkr. Vi ökade orderstocken till 1 465 (1 115) Mkr, en ökning med 31 procent jämfört med utgången av 2015. Det är glädjande att andelen projekt med partneringmodell fortsatte att öka. Mer än 60 (58) procent av vår orderstock var projekt med partneringmodell vid utgången av 2016. Orderingången under fjärde kvartalet var stark och bland nytecknade order lyfter jag gärna fram nya ramavtalet för strategisk partnering med Uppsalahem, partneringavtal med Stockholmshem, uppdraget för Danviks Hospital i Stockholm och uppdraget att bygga en ny fullserviceanläggning för Bilmetro i Borlänge.

Vi fördjupade samarbetet med Vectura Fastigheter och genomförde försäljningen av två fastigheter i Borlänge. Fastighetsförsäljningen påverkade resultatet positivt men noteringskostnader och färdigställande av enskilda projekt belastade vårt rörelseresultat för fjärde kvartalet. Vi arbetar målmedvetet med att öka andelen projekt med partneringmodell för att skapa större förutsägbarhet i vår resultatutveckling. Inför 2017 förstärkte vi organisationen och ledningen för entreprenadverksamheten genom rekrytering av ny vice VD. Byggservice redovisade ett stabilt resultat för kvartalet. Ställningar och fallskydd ökade marginalen och redovisade ett starkt resultat för kvartalet. För helåret 2016 redovisade vi i koncernen ett rörelseresultat på 50,5 (62,6) Mkr.

Marknadsläget och vår starka orderingång gör att vi söker fortsatt nya medarbetare. Vi är noggranna vid rekrytering i syfte att få in medarbetare som delar våra värderingar och har ett genuint intresse för produktion. Vi söker även resurser utanför byggbranschen för att få in nya sätt att se på exempelvis logistik och arbetsmiljö. ByggPartners hållbarhetsarbete präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på våra byggarbetsplatser och på våra olika kontor.

Marknaden är fortsatt positiv även om konkurrensen ökar. Börsnoteringsprojektet ligger nu bakom oss och vi satsar på att skapa bestående värden för våra kunder och aktieägare. Det gör vi genom att göra det vi är bäst på, bygga mer och fortsätta att utveckla våra medarbetare och vår partneringmodell. ByggPartner är ett byggbolag med stabil lönsamhet och tillväxt.

Falun den 24 februari 2017

Sverker Källgården

VD