Oktober – december 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 514,3 (414,2) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 16,4 (13,0) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,2 (3,1) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 (9,6) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 1,03 (0,80) kronor

• Orderingången uppgick till 353 (394) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,8 (17,9) Mkr

 Januari – december 2018

   

• Nettoomsättningen uppgick till 1 655,5 (1 316,8) Mkr

 

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 45,8 (40,8) Mkr

 

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 2,8 (3,1) procent

 

• Resultatet efter skatt uppgick till 34,9 (31,1) Mkr

 

• Resultatet per aktie uppgick till 2,88 (2,57) kronor

 

• Orderingången uppgick till 2 098 (1 453) Mkr

 

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 043 (1 601) Mkr

 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 124,0 (78,1) Mkr

 

• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 25,4 (31,9) procent

 

• Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 på 2,75 (2,50) per aktie

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:

"2018 var ett år som präglades av en stark tillväxt, ett starkt kassaflöde och en rekordstor orderingång. Marginalen i fjärde kvartalet går äntligen åt rätt håll och styrelsen föreslår en ökad utdelning! "

  

VD:s kommentar

Ett halvår har nu gått sedan mitt tillträde som VD och vi har under fjärde kvartalet fortsatt att fokusera på att öka vår lönsamhet. Vi är inte nöjda med rörelsemarginalen men har kommit en bit på vägen med de åtgärder vi startade under tredje kvartalet och vi har fortsatt en hög aktivitetsnivå.

Vi växer som företag och orderstocken på över två miljarder fortsätter att driva vår omsättning. Marknadsarbetet med att välja rätt kunder och prioritera partneringprojekt fungerar väl. I fjärde kvartalet landade omsättningen på 514 miljoner kronor, en ökning med 24 procent jämfört med samma period föregående år. För helåret uppgick omsättningen till 1 655 miljoner kronor, en ökning med 26 procent jämfört med föregående år. Den stora orderstocken och med en stor andel partnering, ger oss en stark position och skapar trygghet för framtiden.

Vi upplever fortsatt att marknaden överlag är god inom de geografier och segment som vi verkar inom, framförallt samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyreslägenheter. I Uppsala har aktivitetsnivån gått ner men i Stockholm, Dalarna och Mälardalen ser vi en fortsatt god efterfrågan.  

Stabil utveckling av marginal och rörelseresultat  

Rörelseresultatet (EBIT) ökade i kvartalet med 27 procent till drygt 16 miljoner kronor och för helåret ökade rörelseresultatet (EBIT) med 12 procent till knappt 46 miljoner kronor. Marginalen under fjärde kvartalet ökade till 3,2 procent och för helåret landade den på 2,8 procent. Vi har satt tydliga mål för att på medellång sikt öka vår marginal till minst fem procent. Det gör vi genom att välja rätt kunder och projekt, att utveckla partneringerbjudandet och att varje dag bli bättre på projektstyrning genom att investera i rätt kompetens hos våra medarbetare – vår viktigaste tillgång. Segmentet Service hade en stabil utveckling under fjärde kvartalet och för helåret. Ställningar och fallskydd ökade omsättning och resultat under kvartalet samt även på helåret.

Fortsatt starkt kassaflöde och styrelsen föreslår ökad utdelning

Vi är en renodlad byggare och har en kapitaleffektiv affärsmodell med låg kapitalbindning. Kassaflödet under fjärde kvartalet var ca 53 miljoner kronor jämfört med knappt 18 miljoner kronor samma kvartal föregående år. För helåret var kassaflödet drygt 124 miljoner kronor jämfört med drygt 78 miljoner kronor föregående år.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning på 2,75 kronor per aktie, en ökning från 2,50 kronor per aktie, dvs plus tio procent jämfört med föregående år.

Vår affärsmodell partnering ger förutsättning för hållbart byggande

För oss på ByggPartner är det avgörande att stå för ett hållbart byggande. På vår hållbarhetsdag i januari 2019 fördjupade vi dialogen med våra kunder om hur vi tillsammans kan ta ett större ansvar och hitta framtidens arbetssätt. Vi kan konstatera att vår affärsmodell partnering ger oss unika förutsättningar att genomföra analyser i projektens inledande skeden och därmed styra mot hållbara val. Vi är övertygade att ökad samverkan är framtidens arbetssätt för att nå ett hållbart byggande.

Nästa steg

Vi fortsätter att leverera på vårt tillväxtmål som är att växa med 10-15 procent per år. Under helåret ökade vi omsättningen med 26 procent. Vårt andra finansiella mål är att uppnå en rörelsemarginal (EBIT) på över fem procent. Här har vi mer att göra och det är här mitt fokus som VD ligger. Det tredje finansiella målet är att dela ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter skatt och i år föreslår styrelsen en utdelning om ca 100 procent till följd av stark orderingång, hög nettokassa och inga väsentliga planerade investeringsbehov.

Vi växer som företag och investerar i våra medarbetare som är vår allra viktigaste tillgång för att nå våra mål.

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08.30.