·         Åhlin & Ekeroth omsatte cirka 1,4 miljarder kronor 2021 och har under 2019–2021 haft en lönsamhet väl i paritet med ByggPartners finansiella mål om 5 procents EBIT-marginal.
·         Den initiala köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 460 Mkr på kassa- och skuldfribasis och kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med 340 Mkr genom betalning med en säljarrevers som därefter kvittas mot aktier i ByggPartner till en avtalad kurs om 89 kr/aktie som sammanlagt ger säljaren 3 820 225 aktier i ByggPartner genom kvittningsemission, motsvarande en utspädning om 24,0 procent. Vidare kan tilläggsköpeskillingar på maximalt 100 Mkr komma att utges baserat på bolagets resultatutveckling under 2022 och 2023.
·         Den del av den initiala köpeskillingen och eventuella tilläggsköpeskillingar som ska betalas kontant finansieras genom befintlig kassa och bank.
·         Avtalet är villkorat av såväl Konkurrensverkets godkännande som bolagsstämmans godkännande.
·         Säljarna av Åhlin & Ekeroth blir i samband med transaktionen en väsentlig aktieägare i ByggPartner
·         Förvärvet innebär att ByggPartner-koncernen stärker sin ställning inom byggentreprenad och byggservice med starka lönsamma regionala dotterbolag.
·         Förvärvet väntas bidra positivt till ByggPartners resultat per aktie under 2022.
·         Under förutsättning av godkännande tillträder ByggPartner aktierna i Åhlin & Ekeroth den 1 juli 2022.
”Vi är glada att kunna välkomna Åhlin & Ekeroth till ByggPartner. Det här är ett bolag som har en stark lokal förankring och är duktiga entreprenörer och där vi ser många likheter med vår verksamhet i Dalarna. Vi kommer att behålla den lokala prägeln med nuvarande ledning, samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft genom att driva utvecklingsfrågor gemensamt. Vi ser stora fördelar för både kunder och medarbetare att vi nu blir en större koncern”, säger Tore Hallersbo, styrelseordförande i ByggPartner.
 
ByggPartner blir efter förvärvet en väsentligt större koncern med en årsomsättning om cirka 3,7 miljarder kronor. Genom att kombinera ett starkt lokalt erbjudande med gemensamma frågor inom hållbarhet, digitalisering, träbyggnation och partnering skapas samordningsfördelar och värde. Åhlin & Ekeroth kommer att fortsätta att drivas som ett självständigt bolag under eget varumärke och med lokal ledning.
 
Säljaren av aktierna i Åhlin& Ekeroth blir i samband med affären väsentlig aktieägare i ByggPartner med 24 procent av aktierna efter genomförd transaktion.
 
”Vi delar synen på hur vi ska utveckla framtidens byggföretag och har stor intressegemenskap i ett antal viktiga frågor. Att säljaren av Åhlin & Ekeroth nu också blir ny långsiktig ägare och vill vara med på vår tillväxtresa ser jag som en styrka för ByggPartner”, säger Sture Nilsson, vd för ByggPartner.
 
”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår affär tillsammans med ByggPartner, både i den operativa verksamheten och som långsiktig ägare”, säger Göran Lundström, vd för Åhlin & Ekeroth
 
Transaktionen
ByggPartner i Dalarna Holding AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB för en initial köpeskilling om 460 Mkr på kassa- och skuldfri basis, varav 340 Mkr betalas genom revers som därefter avses kvittas mot aktier i ByggPartner genom kvittningsemission och resterande del betalas kontant. Aktiekursen i kvittningsemissionen är fastställd till 89 kronor per aktie innebärande att 3 820 225 aktier tillkommer i samband med kvittningen. Kontantdelen av köpeskillingen finansieras via likvida medel och banklån. Avtalet innehåller även villkor om att en tilläggsköpeskilling om att 50 Mkr eventuellt ska utges våren 2023, baserat på bolagets resultat 2022, och att en tilläggsköpeskilling om 50 Mkr eventuellt ska utges våren 2024, baserat på bolagets resultat 2023. Uppnås inte de avtalade resultaten förfaller villkoret om utgivande av tilläggsköpeskilling.
 
Indirekta säljare av Åhlin & Ekeroth är ett antal ledande befattningshavare i bolaget, som via Åhlin & Ekeroth Invest AB, blir ny väsentlig ägare i ByggPartner genom en kvittningsemission. Kvittningsemissionen beräknas medföra att antal aktier i bolaget ökar från 12 107 103 till 15 927 328, motsvarande en utspädning om 24,0 procent av totala antalet aktier.
 
Avtalet med säljaren innehåller en inlåsningsklausul som innebär att säljaren åtagit sig att dels inte sälja några aktier i ByggPartner under tjugofyra månader räknat från tillträdesdagen den 1 juli 2022 och dels åtagit sig att för tid därefter enbart avyttra hälften (1/2-del) av sitt aktieinnehav per räkenskapsår.
 
Slutförande av förvärv 
Transaktionen är villkorad av godkännande av konkurrensmyndigheterna samt av bolagsstämma i ByggPartner. Förvärvet beräknas slutföras den 1 juli 2022, då Åhlin & Ekeroth Byggnads AB konsolideras i ByggPartner-koncernen. I samband med bolagsstämman den 18 maj 2022 kommer styrelsen föreslå stämman att ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) ska byta firmanamn till ByggPartner Gruppen AB (publ).
 
Tidplan  
18 maj           Årsstämma ByggPartner.
1 juli               Förvärv av Åhlin & Ekeroth beräknas slutföras och tillträde sker.
 
Om Åhlin & Ekeroth 
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är en väletablerad aktör inom byggsektorn i Östergötland med ett brett utbud av tjänster. Kunderna återfinns både i privat och offentlig sektor. Uppdragen utförs vanligtvis som total- eller samverkansentreprenad där bolaget kommer in tidigt i processen. Den starka regionala förankringen innebär att Åhlin & Ekeroth är ett konkurrenskraftigt alternativ till de stora rikstäckande byggbolagen. Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, som har cirka 400 medarbetare, omsätter cirka 1,4 miljarder kronor och har under den senaste treårsperioden haft en lönsamhet väl i paritet med ByggPartners finansiella mål om 5 procents EBIT-marginal. Under 2020 och 2021 har Åhlin & Ekeroth haft ett genomsnittligt rörelseresultat om cirka 80 Mkr.
 
Bakgrund och motiv
ByggPartner är noterat på Nasdaq First North Premier sedan 2016 och har under flera år uppvisat både god tillväxt och lönsamhet. Under 2021 omsatte ByggPartner 2,3 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 89 Mkr. En betydande del av omsättningen och resultatet finns i Dalarna och det har funnits ett behov av att titta bortom bolagets geografiska bas. Genom att förvärva andra byggbolag med motsvarande stark lokal förankring och sunda affärsvärderingar uppnås bättre diversifiering och lägre operationell risk. Förutsättningarna ökar också för att skapa synergier inom koncerngemensamma intresseområden som hållbarhet, digitalisering, träbyggnation, vidareutveckling av partneringmodellen samt inköp.
 
Förvärv bidrar till finansiella mål 
Förvärvet av Åhlin & Ekeroth är i linje med ByggPartners uppdaterade tillväxtstrategi och beräknas bidra positivt bolagets finansiella mål och resultat per aktie under 2022.
 
Rådgivare  
Norma Law har agerat rådgivare åt ByggPartner i transaktionen.   
  
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Sture Nilsson 
VD Byggpartner 
Tel: +46 70 580 04 15
sture.nilsson@byggpartner.com  
 
Erik Foberg
CFO ByggPartner
Tel: +46 70 416 97 20
erik.foberg@byggpartner.com
 
Göran Lundström
VD Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
Tel: +46 70 301 68 46
Goran.lundstrom@ahlin-ekeroth.se