• Flodén Byggnads AB omsatte cirka 870 miljoner kronor 2021 och har under 2019–2021 haft en EBIT-marginal väl i linje med ByggPartners finansiella mål.
  • Den initiala köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 200 Mkr på kassa- och skuldfribasis och kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med 125 Mkr genom betalning med en säljarrevers som därefter kvittas mot aktier i ByggPartner till teckningskursen 85,50 kronor per aktie.
  • Kvittningsemissionen ger säljarna 1 461 988 aktier i ByggPartner, motsvarande en utspädning om cirka 8,4 procent av vilka Ernst Rosén AB blir ägare till knappt 6,5 procent beaktat den villkorade transaktion avseende förvärv av aktierna i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB som ByggPartner offentliggjorde den 5 april 2022.
  • En tilläggsköpeskilling på maximalt 50 Mkr kan komma att utges baserat på resultatutveckling i Flodén Byggnads AB under 2022 och 2023.
  • Den del av den initiala köpeskillingen och eventuella tilläggsköpeskillingar som ska betalas kontant finansieras genom befintlig kassa och bank.
  • Avtalet är villkorat av såväl Konkurrensverkets godkännande som bolagsstämmans godkännande.
  • Förvärvet innebär att ByggPartner-koncernen stärker sin ställning inom byggentreprenad och byggservice med ett starkt och lönsamt regionalt dotterbolag.
  • Förvärvet väntas bidra positivt till ByggPartners resultat per aktie under 2022.
  • Under förutsättning av ovan godkännanden tillträder ByggPartner aktierna i Flodén Byggnads AB den 1 juli 2022.
  • I samband med att ByggPartner träffat avtal om förvärv av aktierna tillträder Peter Gustafsson som VD för Flodén Byggnads AB.

”Vi är glada att kunna välkomna Flodéns till ByggPartner-koncernen. Förvärvet är i linje med vår strategi och innebär att vi nu etablerar en stark bas i Västsverige. Flodéns är ett välrenommerat och lönsamt byggföretag som under senare år arbetat framgångsrikt med kvalitetsfrågor, vilket lett till en hög andel återkommande kunder och stark tillväxt. Genom att vi nu går samman och blir en större koncern stärker vi konkurrenskraften lokalt och skapar samordningsfördelar i form av gemensamma utvecklingsprojekt och kompetensutbyte”, säger Tore Hallersbo, styrelseordförande i ByggPartner.

Under förutsättning att det villkorade förvärvet av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, som offentliggjordes den 5 april 2022, och det villkorade förvärvet av Flodén Byggnads AB genomförs skulle årsomsättningen för ByggPartner-koncernen, proforma 2021, uppgå till cirka 4,5 miljarder kronor.  Genom att kombinera ett starkt lokalt erbjudande med gemensamma frågor inom hållbarhet, digitalisering, träbyggnation och partnering skapas samordningsfördelar och värde. Flodéns kommer att fortsätta att drivas som ett självständigt bolag under eget varumärke och med lokal ledning.  

Säljare av aktierna i Flodéns är Ernst Rosén AB samt ett antal medarbetare i bolaget som alla blir aktieägare i ByggPartner.
”Vi är glada att Ernst Rosén AB, som varit huvudägare i Flodén Byggnads AB i mer än tre decennier, vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa som en väsentlig ägare och samarbetspart. Vi ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt för Flodéns i Göteborgsregionen”, säger Sture Nilsson, vd för ByggPartner.

 ”Överenskommelsen med ByggPartner innebär att Flodén Byggnads AB blir del av en större koncern samtidigt som det förbättrar förutsättningarna att fortsatta att utveckla affären och växa i regionen. Samgåendet bidrar med engagemang, kunskapsutbyte och inte minst att vi kulturellt delar synen på hur vi ska driva framtidens affärer, säger Peter Gustafsson, VD för Flodéns.

Transaktionen
ByggPartner i Dalarna Holding AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i holdingbolaget Flodén Byggnadspartner AB med dotterbolaget Flodén Byggnads AB för en initial köpeskilling om 200 Mkr på kassa- och skuldfri basis, varav 125 Mkr betalas genom revers som därefter avses kvittas mot aktier i ByggPartner genom kvittningsemission och resterande del betalas kontant. Teckningskursen i kvittningsemissionen är avtalad att uppgå till det högsta av (i) den teckningskurs som fastställts med tillämpning av tjugo (20) handelsdagars genomsnittskurs (stängningskurs) de 20 dagar som föregått avtalsdagen inklusive dagen för underskrift av förvärvsavtalet och (ii) 85,50 kronor per aktie.  Teckningskursen i kvittningsemissionen är fastställd till 85,50 kronor per aktie innebärande att 1 461 988 aktier tillkommer i samband med kvittningen, motsvarande en utspädning om 10,8 procent före villkorat förvärv av Åhlin och Ekroth Byggnads AB. Kontantdelen av köpeskillingen finansieras via likvida medel och banklån. Avtalet innehåller även villkor om att en tilläggsköpeskilling om maximalt 50 Mkr eventuellt ska utges våren 2024, baserat på bolagets resultat under 2022 och 2023. Uppnås inte de avtalade resultaten förfaller villkoret om utgivande av tilläggsköpeskilling.

Säljare av Flodén Byggnadspartner AB är huvudägare Ernst Rosén AB med drygt 77 procent, samt ett antal medarbetare i bolaget som tillsammans äger knappt 23 procent. Säljarna blir nya ägare i ByggPartner genom en kvittningsemission. Kvittningsemissionen, riktad till säljarna av aktierna i Flodén Byggnadspartner AB, tillsammans med det villkorade förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB som offentliggjordes den 5 april, kommer att medföra att antalet aktier i ByggPartner beräknas öka från dagens 12 107 103 till 17 389 316 varvid säljarna av aktierna i Flodén Byggnadspartner AB:s del motsvarar 8,4 procent.

Avtalet med säljarna innehåller en inlåsningsklausul som innebär att Ernst Roséns AB åtagit sig att inte sälja några aktier i ByggPartner under tjugosju månader räknat från tillträdesdagen den 1 juli 2022 och med att övriga säljare är bundna av lock-up under tjugofyra månader räknat från tillträdesdagen.

Slutförande av förvärv
Transaktionen är villkorad av godkännande av konkurrensmyndigheterna samt av bolagsstämma i ByggPartner. Förvärvet beräknas slutföras den 1 juli 2022, då Flodén Byggnads AB konsolideras i ByggPartner-koncernen. I samband med årsstämman den 18 maj 2022 kommer styrelsen föreslå stämman att ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) ska byta firmanamn till ByggPartner Gruppen AB (publ).

Tidplan 
18 maj           Årsstämma ByggPartner.
1 juli               Förvärv av Flodéns beräknas slutföras och tillträde sker.
 
 
Om Flodén Byggnads AB  
Flodén Byggnads AB i Göteborg är en väletablerad byggentreprenör med en stark marknadsposition i Västsverige, främst inom den publika sektorn. Under senare år har bolaget utvecklat sitt erbjudande mot den privata sektorn, vilket innebär att det idag är bra balans mellan de båda sektorerna. Bolaget har en historik av att leverera hög kvalitet vilket bidrar till nöjda kunder och lönsamma projekt. Under 2021 omsatte Flodén Byggnads AB cirka 870 Mkr och har under 2019–2021 haft en EBIT-marginal väl i linje med ByggPartners finansiella mål. Bolaget har ca 70 medarbetare. Under 2020 och 2021 har Flodén Byggnads AB haft ett genomsnittligt rörelseresultat om cirka 50 Mkr.

Bakgrund och motiv
ByggPartner är noterat på Nasdaq First North Premier sedan 2016 och har under flera år uppvisat både god tillväxt och lönsamhet. Under 2021 omsatte ByggPartner 2,3 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 89 Mkr. En betydande del av omsättningen och resultatet finns i Dalarna och det har funnits ett behov av att titta bortom bolagets geografiska bas. Genom att förvärva andra byggbolag med motsvarande stark lokal förankring och sunda affärsvärderingar uppnås bättre diversifiering och lägre operationell risk. Förutsättningarna ökar också för att skapa synergier inom koncerngemensamma intresseområden som hållbarhet, digitalisering, träbyggnation, vidareutveckling av partneringmodellen samt inköp.

Förvärv bidrar till finansiella mål
Förvärvet av Flodéns är i linje med ByggPartners uppdaterade tillväxtstrategi och beräknas bidra positivt till bolagets finansiella mål och resultat per aktie under 2022.

Rådgivare 
NORMA Law har agerat rådgivare åt ByggPartner i transaktionen.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Sture Nilsson
VD Byggpartner
Tel: +46 70 580 04 15
sture.nilsson@byggpartner.com 
 
Erik Foberg
CFO ByggPartner
Tel: +46 70 416 97 20
erik.foberg@byggpartner.com
 
Peter Gustafsson
VD Flodén Byggnads AB
Tel: +46 73 423 54 07
peter.gustafsson@flodens.se