I delårsrapporten för det första kvartalet meddelade ByggPartner att en genomlysning inletts av de delar av verksamheten som inte är tillräckligt lönsamma.

”Vi har nu genomlyst verksamheterna i de aktuella tre regionerna Stockholm, Uppsala och Mälardalen och gör nu en tydlig omställning i dessa enheter. Verksamheten i de aktuella regionerna konsolideras för att åter kunna nå lönsamhet. Förutom en förstärkt projektledning kommer vi att vara mer stringenta och säkerställa att vi jobbar med rätt typ av projekt och under rätt förutsättningar, och därmed lägre risk i projekt. Genom ett ökat fokus på partnering och samverkansentreprenader förbättrar vi lönsamhetsförutsättningarna för hela koncernen”, säger Sture Nilsson, VD och koncernchef för ByggPartner Gruppen.

”Vi har i samband med detta beslutat att omvärdera ett antal projekt som är eller bedöms bli olönsamma vilket innebär en betydande delårseffekt. Dessa fastprisprojekt främst i Stockholm, Uppsala och Mälardalen har påverkats ytterligare av stigande materialpriser under våren, kostnader som vi bedömer att vi delvis inte kommer kunna föra vidare till kund ”, säger Sture Nilsson,

Projektnedskrivningarna och omställningskostnader beräknas påverka rörelseresultatet negativt med cirka 54 Mkr under andra kvartalet 2022.

ByggPartner Gruppen presenterar halvårsrapporten för perioden januari-juni 2022 onsdagen den 10 augusti kl 7.45.