ByggPartners styrelse har under de senaste månaderna gjort en översyn av koncernens mål och strategi vilket innebär att förvärv och samgåenden blir en tydligare del av koncernens tillväxtambitioner, vilket kommunicerades i bokslutskommunikén för 2021.

Styrelsen har nu även fastställt ett långsiktigt mål för koncernens soliditet. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.  
”Vi ser att selektiva förvärv av lönsamma byggföretag erbjuder en bra tillväxtmöjlighet för ByggPartner. Tillkommande bolag ska bidra till koncernens finansiella mål och att vi tillsammans blir mer diversifierade geografiskt och breddar vårt erbjudande”, säger Tore Hallersbo, styrelseordförande i ByggPartner.   
ByggPartners långsiktiga finansiella mål omfattar:
·         En EBIT-marginal om minst 5 procent
·         Genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 10 procent över tid
·         En soliditet om minst 25 procent
ByggPartner har en utdelningspolicy som anger att minst 50 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna
Strategin innebär att ByggPartner ska fortsätta att stärka sin marknadsposition som en renodlad byggentreprenör genom att:
·         fortsätta växa organiskt samt via selektiva förvärv av väletablerade och lönsamma företag som breddar verksamheten geografiskt och/eller tillför nya, närliggande marknadssegment
·         vidareutveckla koncerngemensamma samarbeten inom Partnering, digitalisering, hållbarhet och träbyggnation för att skapa ytterligare synergier
·         öka fokus på projektstyrning genom kompetensutveckling hos medarbetare
 
För mer information, vänligen kontakta:
Sture Nilsson 
VD Byggpartner 
Tel: +46 70 580 04 15
sture.nilsson@byggpartner.com  
 
Erik Foberg
CFO ByggPartner
Tel: +46 70 416 97 20
erik.foberg@byggpartner.com