Stabilt orderläge, förbättrad lönsamhet och stärkt finansiell ställning.

Juli – september 2023
• Orderingången uppgick till 1 022 (1 011) Mkr
• Nettoomsättningen uppgick till 1 088 (1 083) Mkr
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 27 Mkr (-51) och EBITDA marginalen till 2,5 (-4,7) procent
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6 (-72) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 0,6 (-6,6) procent
• Resultatet efter skatt uppgick till 2 (-59) Mkr
• Resultatet per aktie uppgick till 0,05 (-2,57) kronor
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 (18) Mkr
• Bolaget har genomfört nyemissioner om cirka 299 Mkr, varav cirka 61 Mkr utgjordes av kvittning av fordran mot
aktier, vilket har minskat bolagets räntebärande skulder med samma belopp. Bolaget har tillförts cirka 220 Mkr i likvida
medel efter garanti- och emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 18 Mkr.
 
”Koncernen har åter en stabil finansiell ställning”
Sture Nilsson, VD och koncernchef för ByggPartnerGruppen AB
 
VD:s kommentar
Viktiga steg mot stabilitet och förbättrad lönsamhet
ByggPartnerGruppen har en stark position inom samhällsfastigheter, en marknad med fortsatt hög aktivitet. Visserligen är konkurrensen hård, bland annat på grund av den nästan helt avstannade bostadsmarknaden, men där vi har starka lokala marknadspositioner pågår idag ett stort antal dialoger med kunder kring nya affärsmöjligheter.
 
Med en orderingång i kvartalet om cirka 1 miljard kronor uppvisar vi en orderstock på 4,7 miljarder kronor vid kvartalets utgång. Detta är i nivå med föregående kvartal, vilket jag är mycket nöjd med. Kvartalets orderingång bygger på en stark bas med ett stort antal medelstora nya uppdrag, mindre uppdrag samt uppdrag som vuxit i omfattning.
 
Vi arbetar målmedvetet med att öka andelen samverkansentreprenader i vår projektportfölj. Då kan vi som en rådgivande entreprenör skapa reella kundvärden i tidiga skeden, samtidigt som vår riskexponering blir betydligt lägre. Därför är det glädjande att samverkansentreprenader nu utgör hela 63 procent av orderstocken.
 
Intresset för träbyggande är fortsatt starkt bland våra kunder. Vi har under kvartalet ytterligare stärkt vår träkompetens inom Dalahusgruppen som utgör en stark formation utifrån fabriken i Linghed med specialiserad montageorganisation samt utökad spetskompetens inom träkonstruktioner. Som en ledande trähusbyggare bedriver vi även utveckling genom fördjupade leverantörssamarbeten i våra pågående trähusprojekt. En viktig drivkraft inom Dalahusgruppen är att optimera användningen av träråvara och minska kundens klimatavtryck.
 
Kvartalets EBITDA uppgår till 27 Mkr (-51) motsvarande en EBITDA-marginal om 2,5% (- 4,7%). Vi ser en successivt stabilare och förbättrad lönsamhet, dels utifrån vår orderstock, dels genom en ökad fokus på riskhantering, samt även som en effekt av åtgärderna kring de tidigare stora förlusterna inom segmentet ByggPartner i Mälardalen. Åtgärderna går enligt plan utan ytterligare nedskrivningsbehov. Kvartalsresultatet har dock belastats med kostnader för att avsluta fem fastprisprojekt i Flodéns i Göteborg.
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 15 Mkr (18 Mkr). Även om det är stor variation mellan kvartalen är detta ändå en viktig signal i rätt riktning. Den nu genomförda nyemissionen har inneburit att koncernen åter har en stabil finansiell ställning. Soliditeten uppgick vid kvartalets slut till 23,0% (16,9 %) och nettoskulden (exkl. IFRS 16) har minskat till 148 Mkr.
 
Vi förstärker nu ledningen genom rekrytering av Daniel Lindén som ny VD för ByggPartner i Dalarna AB. Han tillträder sin tjänst i mars 2024. Därmed kommer jag fokusera fullt ut på koncernchefsrollen framöver.
 
ByggPartnerGruppen har under kvartalet tagit steg mot en långsiktigt bättre lönsamhet där vi minskar vår risknivå genom ökat fokus på samverkansentreprenader, samtidigt som de olönsamma fastprisprojekten successivt avslutas. Detta ger nu resultat.
 
Sture Nilsson, VD och koncernchef ByggPartner Gruppen AB