REKORDSTOR ORDERINGÅNG OCH ÖKAD LÖNSAMHET
 

April – juni 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 499,9 (501,4) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 18,2 (16,4) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,6 (3,3) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 14,3 (12,7) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,18 (1,05) kronor
· Orderingången uppgick till 754 (484) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 157 (1 860) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (59,8) Mkr

Januari – juni 2020

 
·
Nettoomsättningen uppgick till 932 (992,9) Mkr

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 32,8 (33,4) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,5 (3,4) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 25,7 (25,9) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 2,12 (2,14) kronor
· Orderingången uppgick till 1 382 (810) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 157 (1 860) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31,3 (46,1) Mkr
· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 26,3 (20,6) procent.

”Framgångsrikt marknadsarbete ökar lönsamheten och orderingången. Vår strategi att arbeta som rådgivande entreprenör placerar oss högre i värdekedjan och ger långsiktiga kundrelationer.” Fredrik Leo, vd.


 

VD:s kommentar

 

Framgångsrikt marknadsarbete ökar lönsamheten och orderingången
ByggPartners långsiktiga strategi är fortsatt hög aktivitet i marknadsarbetet, att välja rätt projekt, skapa långsiktiga kundrelationer och fokusera på partnering. Vi upplever att strategin ger oss stabilitet och tålighet mot den pågående pandemin och mot konjunktursvängningar. Vi är väl rustade för att möta en eventuell förändrad marknadssituation.

 
Aktivitetsnivån för ByggPartner är fortsatt hög och vi ser ett ökat intresse för att investera i och utveckla hyresfastigheter. Det känns, i dessa tider, extra bra att ByggPartners orderingång var historiskt hög och uppgick till 754 (484) miljoner kronor för kvartalet. Omsättningen var stabil på 500 (501) miljoner kronor. Projektstyrning och en snabbrörlig organisation gjorde att rörelsemarginalen ökade till 3,6 (3,3) procent.

Stark orderingång och växande orderstock

Entreprenadverksamheten växer och under kvartalet har vi vunnit flera uppdrag inom hyresfastigheter, vilket är i linje med vår strategi. Här kan nämnas två nya projekt i Västerås. Det ena är 69 hyresrätter i Tegnérlunden, för Bostads AB Mimer. Det andra är Sågklingan med 174 hyresrätter för Ludvigssons Fastigheter. Att arbeta som en rådgivande entreprenör är en del av vår strategi. Det innebär att vi i tidigt skede tillsammans med kunden är med och tar fram produkten, tidplanen och kostnadsbilden inför byggstart. När vi deltar i kundens projektutveckling stärker vi ömsesidigt vår kompetens samt våra relationer till övriga inblandade i projektet och har sedan goda chanser att få genomföra projektet.
Sågklingan i Västerås är ett projekt som vi tagit fram tillsammans med kunden och som vi nu kommer att bygga. Här har strategin gett full effekt. Flera av våra nya uppdrag under kvartalet är exempel på detta arbetssätt. Bland annat två projekt för Åke Sundvall AB, det ena är hyresrätter och det andra bostadsrätter, båda i Uppsala. Totalt handlar det om drygt 300 bostäder för vilka ByggPartner tar fram systemhandlingar som ska ligga till grund för bygglovsansökan inför byggfasen.

Ytterligare ett exempel är Södra Hemlingby i Gävle. Ett mycket stort träbyggnadsprojekt i projekteringsfasen. Här arbetar vi i partnering tillsammans med uppdragsgivarna och får därmed ett större inflytande i projektet som helhet och står väl rustade inför byggfasen. Att bygga samhällsnyttiga fastigheter är ett sätt för oss att bidra till ett väl fungerande samhälle. Här har vi under våren vunnit uppdraget att i partnering bygga ett äldreboende för Gagnefs kommun, samt om- och tillbyggnad av Hattmakarens förskola och nybyggnation av Skogsängsskolan för K-Fast i Eskilstuna. Ribbybergsskolan i Västerhaninge är ytterligare ett skolprojekt som vi vunnit i kvartalet. Där kommer vi att bygga en ny matsal samt storkök.

Byggservice har haft en stark orderingång på totalt cirka 40 miljoner i kvartalet, med uppdrag för IKEA, Region Dalarna, Specialfastigheter och olika kommuner. Uppdragen har vi vunnit dels i konkurrens, dels fått via tidigare vunna ramavtal. Inom Ställningar och fallskydd var marknaden avvaktande.

Vi jobbar för att hindra smittspridning och behålla stabiliteten
För att hindra smittspridning av coronaviruset arbetar vi proaktivt med riktlinjer och kommunikation enligt Folkhälsomyndighetens råd och följer noga utvecklingen av sjukfrånvaro.

Fortsatt expansion, ökad lönsamhet och befäst position
Vi har inlett arbetet med vår affärsplan 2023. Ett strategiskt tema är att höja och bredda vår kompetens för att säkerställa bolagets kapacitet, bli ännu bättre i vår rådgivande roll samt i projektstyrningen. I planen kommer vi också att trycka på ett ökat engagemang i Mälardalen-Uppsala-Stockholm och Dalarna. På senare tid har vi tagit marknadsandelar i Västerås och Gävle. ByggPartners övergripande ambition är att bli bäst i Sverige på partneringprojekt i spannet 50-300 miljoner kronor. Vår långsiktiga plan är fortsatt tillväxt med ökad lönsamhet. Vi växer sunt på vår värdegrund.

Falun den 31 juli 2020

Fredrik Leo, VD ByggPartner
 

 

ORderingång och orderstock

April – juni 2020

Orderingången inom koncernen under andra kvartalet uppgår till 754 (484) Mkr vilket är en ökning med 56 procent jämfört med samma period föregående år. Den ökade orderingången är ett resultat av marknadsbearbetning av nya och återkommande kunder samt att flera stora projekt där ByggPartner varit rådgivande entreprenör nu går in i produktion dvs. fas 2. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista juni 2020 till 2 157 (1 860) Mkr vilket motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med 30 juni 2019.

Januari – juni 2020

Orderingången inom koncernen under första halvåret uppgår till 1 382 (810) Mkr vilket är en ökning med 71 procent jämfört med samma period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista juni 2020 till 2 156 (1 860) Mkr vilket motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med 30 juni 2019.

En fördelning av orderstocken per segment visar att 53 (30) procent av orderstocken var hyresfastigheter, 42 (61) procent var samhällsfastigheter, 5 (6) procent kommersiella fastigheter, reparationer och service samt 0 (3) procent bostadsrätter.


 

Av orderstocken är 33 (57) procent partneringprojekt. Andelen partneringprojekt varierar över året och minskade per den 30 juni 2020 jämfört med föregående år. Det beror på att ett flertal stora projekt för hyresfastigheter gick in i fas 2 i orderboken dvs. produktionsfasen. Det är vanligare med traditionell kontraktsform för hyresfastigheter jämfört med samhällsfastigheter. Som rådgivande entreprenör har vi samverkat med kunderna under projekteringsfasen för dessa projekt även om kontraktsformen för genomförandet är traditionell entreprenad. På så vis kan vi använda vår långa erfarenhet av ett dialogbaserat arbetssätt för att hantera risk och uppnå lönsamma projekt.

Nedanstående diagram visar orderingång och orderstock per kvartal.  

 

 

 

Nettoomsättning

April – juni 2020

Omsättningen var stabil och uppgick till 499,9 (501,4) Mkr.

Segmentet Entreprenad ökade omsättningen med 2 procent till 448,7 (439,7) Mkr. Byggservice påverkades negativt under kvartalets första månader av Covid-19 och omsättningen uppgick till 49,9 (53,6) Mkr, en minskning med 6,9 procent. En avvaktande marknad under första halvan av kvartalet, gjorde att omsättningen för Ställningar och fallskydd minskade med 17,4 procent till 10,9 (13,2) Mkr.

Januari – juni 2020

Omsättningen uppgick till 932 (992,9) Mkr, en minskning med 6,3 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 827,8 (878,8) Mkr, en minskning med 5,8 procent. Byggservice redovisade en omsättning på 96,8 (100,0) Mkr, en minskning med 3,2 procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 21,9 (23,6) Mkr, en minskning med 7,2 procent.  

Resultat

April – juni 2020

Rörelseresultatet uppgick till 18,2 (16,4) Mkr för andra kvartalet, en ökning med 11 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 468,8 (474,7) Mkr vilket ger en bruttomarginal på 6,2 (5,3) procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 12,9 (10,3) Mkr motsvarande 2,6 (2,0) procent av omsättningen. Ökningen av kostnaderna var framförallt hänförlig till marknadsbearbetning, förbättringsarbete av projektstyrning och kompetensutveckling. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,6 (3,3) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,2 (0,1) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 18,1 (16,3) Mkr. Periodens skattekostnad var 3,8 (3,6) Mkr och nettoresultat uppgick till 14,3 (12,7) Mkr vilket motsvarar en vinst per aktie på 1,18 (1,05) kronor.Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 15,9 (11,8) Mkr, en ökning med 34,7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 0,6 (2,9), en minskning med 79,3 procent som en effekt av lägre omsättning samt högre andel ramavtalsarbeten, där marginalerna generellt är lägre. Resultatet för Ställningar och fallskydd var stabilt och uppgick till 1,8 (1,8) Mkr.

 

Januari – juni 2020

Rörelseresultatet uppgick till 32,8 (33,4) Mkr för första halvåret, en minskning med 1,8 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 876,7 (940,4) Mkr vilket ger fortsatt förbättrad produktivitet och en bruttomarginal på 5,9 (5,3) procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 22,5 (19,0) Mkr motsvarande 2,4 (1,9) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,5 (3,4) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,3 (0,3) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 32,5 (33,1) Mkr. Periodens skattekostnad var 6,8 (7,3) Mkr och nettoresultat uppgick till 25,7 (25,9) Mkr. Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 27,9 (25,3) Mkr, en ökning med 10,3 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 1,7 (6,6), en minskning med 74,2 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd uppgick till 3,3 (1,8) Mkr, en ökning med 83,3 procent.

KassaflödE

April – juni 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 2,5 (59,8) Mkr för andra kvartalet. En hög fakturering under senare delen av kvartalet, resulterar i höga kundfordringar och ger en negativ effekt

på periodens kassaflöde. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,6 (-1,5) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,8 (-36,0) Mkr. Som en extra försiktighetsåtgärd valde årsstämman att godkänna styrelsens förslag att skjuta på utdelning fram till dess att tidplanen för den pågående pandemin och återstarten av ekonomin klarnar. Det gör att ByggPartner kan fortsätta att investera långsiktigt.

Januari – juni 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 31,3 (46,1) Mkr för första halvåret. Av förändringen var -28,7 (-13,7) Mkr hänförlig till kvartal 1. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -5,3 (-1,7) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -5,7 (-38,6) Mkr.

Investeringar

Investeringarna under första halvåret uppgår till 5,3 Mkr och fördelas på ställningsmaterial 2,7 Mkr samt ombyggnation hyrda lokaler 2,6 Mkr.  Avskrivningar har gjorts med 7,7 (6,9) Mkr under perioden.

Finansiell ställning

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 200,7 (217,0) Mkr. Soliditeten uppgick till 26,3 (20,6) procent. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 197,2 (143,3) Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 17,2 (17,0) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 179,9 (126,3) Mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till 683,7 (613,4) Mkr.

MEDARBETARE

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 446 (448) personer. Cirka 53 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller yngre. Frisknärvaron under första halvåret har sjunkit något som effekt av Covid-19 och ligger marginellt under vår långsiktiga målsättning om 96 procent.

Moderbolaget

Omsättningen för moderbolaget under första halvåret uppgår till 7,0 (7,5) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till – 0,4 (0,5) Mkr.

Miljö & HÅLLBARHET

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Koncernens miljöarbete präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på både våra byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. ByggPartners verksamhet påverkar miljön avseende såväl val av material som avfallshantering och transporter. Vi vill därför ta ett aktivt ansvar vid val av olika byggmaterial, transporter, resor och energiåtgång. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna revisioner. ByggPartner har gällande certifiering enligt såväl ISO 9001 som ISO 14001. Uppdaterad certifieringen skedde i november 2017 vilket gör att gällande certifiering sträcker sig till årsskiftet 2020/21. Hållbarhet är en naturlig del av ByggPartners

verksamhet och genomsyrar hela byggprocessen. Läs mer om vår hållbarhet i vår årsredovisning för 2019 på sid 12-23 (www.byggpartner.se).

Risker och osäkerhetsfaktorer

En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt riskhantering finns i årsredovisningen för 2019 på sidan 24–25 (www.byggpartner.se).

Påverkan Covid-19

Orderingången var avvaktande under april vilket även haft en mindre påverkan på omsättningen.  

Frisknärvaron var något lägre under April. Vår bedömning är att påverkan på likviditet, kunders betalningsförmåga samt leveranser av material varit små. Vi har ej utnyttjat möjligheten till permitteringsstöd. Arbetsgivargifter har reducerats mars-juni med 1,9 Mkr. Vår bedömning i Q1 rapporten förblir oförändrad, dvs att Coronapandemin utgör en extraordinär situation där effekterna är svårbedömda. Situationen följs fortsatt aktivt och kontinuerligt upp för att anpassa våra aktiviteter på bästa sätt.

Aktien

ByggPartners aktie är sedan den 5 december 2016 noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm, med kortnamn BYGGP. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. ByggPartners aktiekapital uppgick per balansdagen till 12 847 096 kronor fördelat på 12 107 103 aktier och röster.

Antalet aktieägare uppgick vid kvartalets slut till 4 702. Den största ägaren i ByggPartner var bolagets grundare Bo Olsson via bolaget AB Surditet som representerade nästan 25 procent av aktiekapital och röster. De fem största aktieägarna i bolaget kontrollerade drygt 50 procent av aktiekapital och röster per den 30 juni 2020. Utdrag från aktieboken hos Euroclear per den 30 juni framgår nedan.

Största ägare per 30 juni 2020

 


 

Väsentliga händelser under KVARTALET

  • I april föreslog styrelsen i ByggPartner att avvakta med utdelningen med hänsyn till den osäkerhet som effekterna av Covid-19 har på marknaden och med respekt för att det i nuläget är svårt att överblicka utvecklingen. Årsstämman fastställde styrelsens förslag.
  • I april tecknade ByggPartner avtal med Åke Sundvall Byggnads AB om att genomföra fas 1 i projektet Kv E Rosendal i Uppsala. Det innebär att ByggPartner på konsultbasis tar fram de systemhandlingar som ska ligga till grund för bygglovsansökan inför fas 2 – byggfasen av 153 hyresrätter.
  • I maj bekräftade ByggPartner tilldelning och tecknade avtal med Eskilstuna Kommunfastigheter för två projekt som omfattar om- och tillbyggnad av Hattmakarens förskola samt rivning och nybyggnation av Skogsängsskolan. Entreprenadsumman uppgick till 162,5 Mkr.
  • I maj tecknade ByggPartner kontrakt med Ikano Bostad om stomkomplettering av BRF Inreda samt BRF Möblera på Kapellgärdet i Uppsala. Projektet omfattar stomkomplettering i nybyggnation av totalt 123 lägenheter och en lokal.
  • I juni bekräftade ByggPartner tilldelning och tecknade avtal om ett nytt projekt för Bostads AB Mimer. Projektet omfattar nyproduktion av 69 hyreslägenheter i Tegnérlunden i Västerås.
  • I juni tecknade ByggPartner kontrakt med Tornberget om att bygga en ny matsal samt kök i Ribbybergsskolan i Västerhaninge i Stockholm.
  • I juni bekräftade ByggPartner tilldelning och tecknade avtal med Gagnefs kommun om att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i Mockfjärd.
  • I juni bekräftade ByggPartner tilldelning och tecknade avtal med Svenska bostäder om renoveringsprojekt i Akalla, en totalrenovering av ett flerbostadshus på 11 våningar med totalt 99 lägenheter samt gård med tillhörande tvättstuga.
  • I juni tecknade ByggPartner avtal med MILU Fastigheter AB (del av Ludvigssons Fastigheter koncernen) om uppförandet av ett flerbostadshus med cirka 174 hyresrättslägenheter. Byggnaden kommer att uppföras i stadsdelen Ängsgärdet i Västerås. Entreprenadsumman uppgick till 230 Mkr.

Väsentliga händelser EFTER UTGÅNGEN AV rapportperioden

  • ByggPartner genomför en organisationsförändring och utser Rolf Andersson till tillförordnad CFO. Martin Lindkvist går vidare till andra uppdrag.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari-september 2020                                           11 november 2020

Bokslutskommuniké 2020                                                                  februari 2021 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 00 399.

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktperson den 31 juli 2020 kl. 08:30 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.