Historiskt stark orderingång under första kvartalet

 

Januari – mars 2020
 

• Nettoomsättningen uppgick till 432,0 (491,5) Mkr
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 14,5 (17,0) Mkr
• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,4 (3,5) procent
• Resultatet efter skatt uppgick till 11,4 (13,2) Mkr
• Resultatet per aktie uppgick till 0,94 (1,09) kronor
• Orderingången uppgick till 628,2 (325,4) Mkr
• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 871 (1 877) Mkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,7 (-13,7) Mkr
• Soliditeten* uppgick vid periodens utgång till 26,4 (23,9) procent.
• Styrelsen föreslår i nuläget ingen utdelning 2020, dvs 0 (2,75) per aktie.
Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:
”ByggPartners mångåriga fokus på partnering, samhällsfastigheter och hyresfastigheter ger stabilitet och tålighet mot förändringar på marknaden och sätter oss i en bra position. Under första kvartalet hade vi en historiskt hög orderingång på 628,2 (325,4) miljoner kronor och vi ser fortsatt hög aktivitet i vår del av marknaden. Vi är långsiktiga med ambitionen att vara det främsta valet för partneringprojekt i spannet 50-300 miljoner kronor,” 

VD:s kommentar

 

ByggPartner i bra position

 

Under inledningen av året har coronapandemin varit det stora orosmolnet på alla marknader, så även i byggbranschen. Än är det för tidigt att bedöma konsekvenserna, men vi är väl rustade för att möta en förändrad marknadssituation. Vår strategi över tid bygger på att vi balanserar vårt risktagande, bland annat genom att välja rätt projekt. ByggPartners mångåriga fokus på partnering, samhällsfastigheter och hyresfastigheter ger stabilitet och tålighet mot förändringar på marknaden och sätter oss i en bra position.

Historiskt stark orderingång och fortsatt hög aktivitet i vår del av marknaden

 

I början av kvartalet vann vi en upphandling för att bygga 78 hyreslägenheter åt det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden i Falun samt tecknade partneringavtal med Diös om nytt huvudkontor för Trafikverket i Borlänge. Båda dessa projekt är i byggfasen och arbetet är redan i full gång.

Andra kvartalet har börjat bra med ett nytt avtal med Åke Sundvall AB om att genomföra fas 1 i Uppsala för 153 hyreslägenheter. Det innebär att ByggPartner som rådgivande byggentreprenör tar fram de systemhandlingar som ska ligga till grund för bygglovsansökan inför fas 2, d.v.s. produktionen. Aktivitetsnivån för ByggPartner är fortsatt hög och vi ser ett ökat intresse för att investera i och utveckla hyresfastigheter. Coronapandemin gör att kunderna vidtar försiktighetsåtgärder, vilket skapar en tröghet i beslutsgången. Det känns, i dessa tider, extra bra att ByggPartners orderingång var historiskt hög och uppgick till 628,2 (325,4) miljoner kronor för kvartalet. Omsättningen sjönk till 432,0 (491,6) miljoner kronor. Vilket främst kan förklaras med försenad orderingång och förskjutna projektstarter. Rörelsemarginalen påverkas marginellt av kvartalets svagare omsättning och uppgick till 3,4 procent.

 

Bra projektportfölj och flera projekt i fas 1

 

Vår strategi att i första hand välja partneringprojekt och att gärna jobba med flera medelstora projekt, istället för få stora, gör att vi har en stark projektportfölj med ett flertal projekt i fas 1, d.v.s. projekteringsfasen. ByggPartner är en rådgivande entreprenör som gärna är med i tidigt skede för att tillsammans med kunden utveckla projektet. Vi skapar inte själva några projekt, utan arbetar på uppdrag av våra kunder. Detta innebär att vi får en balanserad risk, vi blir bättre på vår specialitet och vi konkurrerar inte med våra uppdragsgivare och deras kunder. Sammantaget skapar denna stabilitet trygghet för såväl våra medarbetare som våra kunder.

 

Vi arbetar aktivt med säkra våra medarbetares hälsa

För att hindra smittspridning av coronaviruset på arbetsplatser har vi som arbetsgivare ett ansvar att vidta förebyggande åtgärder. Vi arbetar proaktivt med våra riktlinjer, utbildning och kommunikation som följer Folkhälsomyndighetens råd. För att skydda våra medarbetare, kunder och leverantörer följer vi noga utvecklingen av sjukfrånvaro samtidigt som vi har en tät dialog med våra leverantörer för att undvika produktionsstörningar.

Vår långsiktiga plan är expansion med ökad lönsamhetByggPartner har råd att vara långsiktiga. Vi är skuldfria och hade vid utgången av kvartalet 206,7 (194,7) miljoner kronor i kassan. Som en extra försiktighetsåtgärd har styrelsen valt att skjuta på beslut om utdelning fram till dess att vi vet mer om tidplanen för den pågående pandemin och återstarten av ekonomin. Det gör att vi kan fortsätta att investera långsiktigt i förbättringsarbete av projektstyrning och kompetensutveckling. I mars välkomnade vi vår nya CFO som har värdefull kompetens kring styrning, digitalisering och utveckling. Första steget i vår digitaliseringsresa är att bli mer datadrivna i analys och beslut. Det kommer att underlätta vår långsiktiga plan som är att expandera genom att öka våra marknadsandelar i valda geografier. Det får ta tid, för vi ska göra det med fortsatt lönsamhet. Partnering är en projektform som ger oss bättre möjligheter att tillsammans med kunden implementera hållbara perspektiv i projekten, vilket är helt i linje med vår position som ”den sunda byggaren”. Här är vår ambition tydlig – att vara det främsta valet för partneringprojekt i spannet 50 – 300 miljoner kronor.Fredrik Leo, VD ByggPartner

 

Medarbetare från ByggPartner byggservice under arbetet med att återställa ett brandskadat hus.

 

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Januari – mars 2020

Orderingången inom koncernen under första kvartalet uppgår till 628,2 (325,4) Mkr vilket är en ökning med 93,1 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan primärt härledas till två stora ordrar i början av kvartalet. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista mars 2020 till

1 871 (1 877) Mkr.

En fördelning av orderstocken per segment ger att 50 procent av orderstocken är samhällsfastigheter, 44 procent är bostäder (varav 1 procentenheter nyproduktion bostadsrätter) samt 6 procent kommersiella fastigheter.NETTOOMSÄTTNINGJanuari – mars 2020

Omsättningen uppgick till 432,0 (491,5) Mkr, en minskning med 12,1 procent jämfört med motsvarande period förra året. Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 379,1 (439,1) Mkr, en minskning med 13,7 procent. Minskningen för entreprenadsidan förklaras primärt av försenad orderingång och förskjutna projektstarter. Byggservice redovisade en omsättning på 46,9 (46,4) Mkr, en ökning med en procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 11,0 (10,4) Mkr, en ökning med 5,5 procent

RESULTAT

 

Januari – mars 2020

Rörelseresultatet uppgick till 14,5 (17,0) Mkr för första kvartalet, en minskning med 14,5 procent. Minskningen förklaras i huvudsak av den lägre omsättningen. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 407,9 (465,7) Mkr vilket ger en bruttomarginal på 5,6 (5,3) procent som visar på en förbättrad produktivitet. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 9,6 (8,7) Mkr motsvarande 2,2 (1,8) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden var 3,4 (3,5) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,1 (0,1) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 14,4 (16,9) Mkr. Periodens skattekostnad var 3,0 (3,7) Mkr och nettoresultatet uppgick till 11,4 (13,2) Mkr.

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 10,2 (13,5) Mkr, en minskning med 24 procent jämfört med motsvarande period förra året. Minskningen förklaras av en lägre omsättning men balanseras delvis upp av en ökad produktivitet i projekten. Resultatet för segmentet Service uppgick till 1,1 (3,6) Mkr, en minskning med 69,6 procent som en effekt av högre andel ramavtalsarbeten, där marginalerna generellt är lägre. Resultatet för Ställningar och fallskydd uppgick till 1,5 (0,01) Mkr, en ökning med 145 procent, som förklaras huvudsakligen av lägre kostnader. Resultatet för första kvartalet 2019 belastades även av reservation för kundförluster med 0,5 Mkr.

 

 

KASSAFLÖDE

 

Januari – mars 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,7 (-13,7) Mkr för årets första kvartal. Kvartalet uppvisar normalt ett svagare kassaflöde på grund av att rörelsekapitalet ännu ej hunnit upparbetas och bidra till en kassaflödestillväxt under året som helhet. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -4,7 (-0,1) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,9 (-2,6) Mkr.

 

INVESTERINGAR

 

Investeringarna under årets första kvartal uppgår till 4,7 (0,1) Mkr och består huvudsakligen av investeringar i ställningsmaterial samt ombyggnation av hyrda lokaler. Avskrivningar har gjorts med 3,8 (3,3) Mkr under perioden.

FINANSIELL STÄLLNING

 

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 206,7 (194,7) Mkr. Soliditeten uppgick till 26,4 (23,9) procent. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 183,8 (164,5) Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 18,1 (17,6) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 165,6 (146,9) Mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till 627,4 (615,0) MkrMEDARBETARE

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 447 (440) personer. Cirka 52 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller yngre. Frisknärvaron under första kvartalet 2020 har sjunkit något som effekt av Covid-19 och ligger nu strax under vår långsiktiga målsättning om 96 procent.MODERBOLAGET

Omsättningen för moderbolaget under året uppgår till 3,4 (2,8) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (-0,2) Mkr.

MILJÖ & HÅLLBARHET

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Koncernens miljöarbete präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på både våra byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. ByggPartners verksamhet påverkar miljön avseende såväl val av material som avfallshantering och transporter. Vi vill därför ta ett aktivt ansvar vid val av olika byggmaterial, transporter, resor och energiåtgång. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna revisioner. ByggPartner har gällande certifiering enligt såväl ISO 9001 som ISO 14001. Uppdaterad certifieringen skedde i november 2017 vilket gör att gällande certifiering sträcker sig till årsskiftet 2020/21. Hållbarhet är en naturlig del av ByggPartners

verksamhet och genomsyrar hela byggprocessen. Läs mer om vår hållbarhet i vår årsredovisning för 2019 på sid 12–23 (www.byggpartner.se).

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt riskhantering finns i årsredovisningen för 2019 på sidan 24–25 (www.byggpartner.se). Coronapandemin utgör en extraordinär situation där effekterna är svårbedömda. Situationen följs aktivt och kontinuerligt upp för att anpassa våra aktiviteter på bästa sätt.AKTIEN

ByggPartners aktie är sedan den 5 december 2016 noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm, med kortnamn BYGGP. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. ByggPartners aktiekapital uppgick per balansdagen till 12 847 096 kronor fördelat på 12 107 103 aktier och röster.

Antalet aktieägare uppgick vid kvartalets slut till 4 618. Den största ägaren i ByggPartner var bolagets grundare Bo Olsson via bolaget AB Surditet som representerade nästan 25 procent av aktiekapital och röster. De fem största aktieägarna i bolaget kontrollerade drygt 50 procent av aktiekapital och röster per den 31 mars 2020. Utdrag från aktieboken hos Euroclear per den 31 mars framgår nedan.UTDELNING

Trots en stabil finansiell ställning men med hänsyn till den osäkerhet som effekterna av Covid-19 har på marknaden och med respekt för att det i nuläget är svårt att överblicka utvecklingen, väljer styrelsen, med omsorg för aktieägare, våra medarbetare och bolaget, att avvakta en utdelning i nuläget.

 

ÅRSSTÄMMA

ByggPartner håller årsstämma den 14 maj 2020 i Magasinet i Falun. Årsredovisningen publicerades den 17 april 2020.VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

I januari tecknade ByggPartner ett partneringsavtal med Diös om nytt kontor för Trafikverket i Borlänge. Byggentreprenaden uppgår till ca 300 Mkr.

I januari tecknade ByggPartner ett avtal med Kopparstaden i Falun om att bygga 78 hyreslägenheter. Entreprenaden uppgår till ca 117 Mkr.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV RAPPORTPERIODEN

I april beslutade ByggPartner att avvakta med utdelningen med hänsyn till den osäkerhet som effekterna av Covid-19 har på marknaden och med respekt för att det i nuläget är svårt att överblicka utvecklingen.

I april tecknade ByggPartner avtal med Åke Sundvall Byggnads AB om att genomföra fas 1 i projektet Kv E Rosendal i Uppsala. Det innebär att ByggPartner på konsultbasis tar fram de systemhandlingar som ska ligga till grund för bygglovsansökan inför fas 2 – byggfasen av 153 hyresrätter.

 

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport januari-mars 2020 14 maj 2020

Årsstämma 2020 14 maj 2020

Delårsrapport januari-juni 2020 31 juli 2020

Delårsrapport januari-september 2020 11 november 2020

Bokslutskommuniké 2020 februari 2021

 

Certified AdviserFNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 00 399.

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj i 2020 kl. 08.30.

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.