Högre omsättning och rörelsemarginal samt fortsatt expansion inom trähusbyggande.

Juli – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 496,5 (433,0) Mkr
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,7 (15,4) Mkr
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,0 (3,6) procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 15,6 (12,2) Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,29 (1,01) kronor
 • Orderingången uppgick till 414 (764) Mkr
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 882,0 (2 476,0) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 (37,3) Mkr

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1580,6 (1 365,0) Mkr
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 63,7 (48,2) Mkr
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,0 (3,5) procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 50,1 (37,9) Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,14 (3,13) kronor
 • Orderingången uppgick till 1 767,5 (2 146,0) Mkr
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 882,0 (2 476,0) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 68,2 (6,1) Mkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 23,4 (28,2) procent.

  VD:s kommentar:

  ByggPartner är inne i en expansiv fas och ökar omsättning och rörelsemarginal under kvartal tre jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet har vi startat nya projekt i alla våra regioner. Det skapar en hög aktivitet i bolaget, vilket återspeglas i en omsättning på 496 Mkr, en organisk ökning med 11 procent mot föregående år. Rörelsemarginalen når 4 procent jämfört med 3,6 procent föregående år. Aktivitetsnivån syns inte i kvartalets orderingång som uppgick till 414 mkr jämfört med föregående års 764 Mkr. Det beror dels på timing av nya affärer, dels på att vi i förra årets tredje kvartal vann ett stort partneringavtal i Hemlingborg i Gävle med ett ordervärde om 480 mkr. Orderstocken är fortsatt större än jämförbar period i fjol och uppgick till 2,9 miljarder kronor vid periodens utgång. Sammantaget ger detta förutsättningar för en fortsatt stabil och lönsam tillväxt.
   

  Fortsatt tillväxt och pågående produktion
  Med vår starka orderstock som bas har vi goda möjligheter att ytterligare stärka vår position i de regioner där vi är verksamma. Ett nytt geografiskt fokusområde för ByggPartner är kommunerna mellan Uppsala och Stockholm.

  Bostäder och samhällsfastigheter är fortsatt våra två viktigaste projekttyper och under tredje kvartalet hade ByggPartner pågående projekt i hela Sveriges bredd. Det allra västligaste projektet nära norska gränsen, där vi bygger lägenheter i Stöten, till det östligaste i Gävle, där vi bygger det stora trähusprojektet i Hemlingborg alldeles intill havet. I Falun arbetar vi på det fjärde delprojektet för EcoDataCenter, världens första klimatpositiva datahallar med trästomme. Dessutom har vi projekt i Stockholm, Västerås, Uppsala, Eskilstuna samt på ett flertal orter i Dalarna.

  Materialpriser- och tillgång
  Vi följer utvecklingen beträffande materialpriser och materialtillgång noggrant och arbetar i samarbete med våra kunder och leverantörer för att identifiera och minimera konsekvenserna av aktuella materialprishöjningar och leveransstörningar.

  Ytterligare genombrott inom vårt trähusbyggande
  I vårt arbete att utveckla ByggPartner som en ledande aktör inom hållbart trähusbyggande har vi nu, efter periodens utgång, som informerats om i ett separat pressmeddelande, tecknat mycket spännande samarbetsavtal med trähusutvecklaren Folkhem om två stora massivträbyggnationer i Stockholm. Det totala entreprenadvärdet av dessa båda bedöms till cirka 500 mkr. Den första byggnationen, andra kvarteret av Cederhusen i Hagastaden, Sveriges största bostadsbyggnation i massivträ i stadsmiljö, beräknas starta i produktion sommaren 2022. När definitiva beslut om byggstarter formaliseras kommer ovanstående volymer rapporteras som orderingång, vilket beräknas ske under 2022 och i början av 2023.

  Vi ser generellt ett starkt intresse kring trähus, vilket även märks hos vårt dotterbolag Dalahus (Huskomponenter Linghed AB) som levererar huskomponenter i trä. Dalahus har under året haft en rekordstor orderingång. Höstens arbete kring träbyggande stärker oss i vår övertygelse om fortsatt stora utvecklingsmöjligheter för ByggPartner som en ledande strategisk partner till kunder som vill utveckla projekt helt eller delvis i trä.

  Hållbarhetsarbetet får ökat fokus
  För att intensifiera vårt hållbarhetsarbete i hela organisationen har vi efter periodens utgång genomfört en strategisk rekrytering av en hållbarhetschef, med gedigen produktionserfarenhet samt även med spetskompetens inom träbyggnation. Tillträde sker under första kvartalet nästa år.

  Tydlig strategi med potential
  Jag känner en stor optimism kring ByggPartner. Vi är ett enkelt och begripligt företag som bygger vår affär på sunda värderingar och en tydlig strategi: Vi ska välja rätt projekt, bygga långsiktiga kundrelationer och arbeta i en rådgivande anda, gärna med partnering samt med en vass projektstyrning som verktyg. Vi har potential att genomföra denna strategi ännu mer konsekvent och tydligt. Därtill en trähussatsning som jag tror starkt på. Vår långsiktiga ambition är att fortsätta växa med minst tio procent per år över tid med en rörelsemarginal på minst fem procent.

  Sture Nilsson, VD, ByggPartner,
  Falun den 17 november 2021

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-17 08:32 CET.