Ökad omsättning och orderingång

April – juni 2022
Nettoomsättningen uppgick till 732,8 (593,4) Mkr
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -28,7 (24,3) Mkr. Exklusive tidigare kommunicerade projektnedskrivningar samt omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 25,4 Mkr
Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till -3,9 (4,1) procent. Exklusive projektnedskrivningar samt omstruktureringskostnader uppgick rörelsemarginalen till 3,5 procent
Resultatet efter skatt uppgick till -25,4 (19,1) Mkr
Resultatet per aktie uppgick till -2,10 (1,58) kronor
Orderingången uppgick till 1 006,0 (644,3) Mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,0 (79,5) Mkr

Januari – juni 2022
Nettoomsättningen uppgick till 1 371,8 (1 084,2) Mkr
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -17,5 (44,0) Mkr. Exklusive förvärvskostnader, samt i juli kommunicerade projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 43,1 Mkr
Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till -1,3 (4,1) procent. Exklusive förvärvskostnader, kommunicerade projektnedskrivningar samt omstruktureringskostnader uppgick rörelsemarginalen till 3,1 procent
Resultatet efter skatt uppgick till -18,3 (34,5) Mkr
Resultatet per aktie uppgick till -1,51 (2,85) kronor
Orderingången uppgick till 1 525,5 (1 353,9) Mkr
Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 860,0 (2 960,1) Mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -59,0 (71,4) Mkr
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 15,6 (22,2) procent.

Jag är övertygad om att vi – samtidigt som vi agerar på de kortsiktiga utmaningarna – nu lägger grunden till en mycket spännande bolagsgrupp Sture Nilsson, vd

VD:s kommentar
Stark tillväxt i order och omsättning – lönsam bas för nya ByggPartner Gruppen
ByggPartner-koncernen utvecklades bra under andra kvartalet 2022 avseende omsättning och orderingång. Omsättningen steg 23 procent till 733 Mkr under kvartalet. Aktiviteten på byggmarknaden fortsätter att vara hög, även om osäkerheten ökat till följd av den stigande inflationen och ett mer osäkert ekonomiskt läge generellt.
Under kvartalet steg orderingången 56 procent till 1 006 Mkr, vilket är den högsta nivån hittills för ett enskilt kvartal. Den starka orderingången är ett resultat av att vi tidigare under året varit engagerade i de aktuella projektens tidiga ”Fas 1” där vi tillsammans med våra kunder utarbetar förutsättningarna för den kommande genomförandefasen. Vid utgången av juni utgjordes orderstocken främst av samhällsfastigheter och hyresfastigheter, medan en mindre del utgörs av kommersiella fastigheter och bostadsrätter. Under kvartalet har även flera nya samarbeten i Fas 1-läge inletts.
Bland kvartalets nya order kan nämnas ett antal samverkansprojekt, bland annat tre förskolor, en ridanläggning samt totalt fyra LSS-boenden, samtliga projekt för Borlänge kommun. Vi har även fått avrop för byggstart av nästa etapp i det uppmärksammade Cederhusen-området i Stockholm. ByggPartner kommer i samverkan med Folkhem att uppföra två nya bostadshus i trä, med upp till 13 våningar.

Lönsam kärnaffär – skriver ned olönsamma projekt
Vi har under senvåren och sommaren genomfört en genomlysning av ett antal olönsamma projekt, som tidigare kommunicerats, vilket medfört kostnader för nedskrivningar och omstruktureringar om totalt 54 Mkr, varav merparten avser nedskrivningar. De aktuella projekten som nu är i full produktion är tagna till fasta priser, där vi nu i efterhand kan konstatera att risknivån varit alltför hög. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 25,4 Mkr under andra kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 3,5 procent. Nedskrivningarna avser ett begränsat antal projekt främst i Stockholm, Mälardalen och Uppsala. Verksamheten i dessa regioner kommer konsolideras för att åter kunna nå acceptabel lönsamhet.
Efter genomlysning och omvärdering av projektportföljen har vi idag en sund och stark kärna i de övriga delarna av ByggPartner, som utgör en viktig del av den nu utökade koncernen.
Utifrån vår projektstrategi ska ByggPartner fokusera på att vara en rådgivande entreprenör som noggrant väljer rätt projekt och skapar förutsättningar till långsiktiga kundrelationer. Vi inför nu en mer strikt uppföljning av vår process inför tecknande av nya projektavtal där riskbedömningar är centralt.
Vårens kraftiga förändringar avseende materialkostnader och leveransförutsättningar har påverkat vår verksamhet negativt. Vi jobbar intensivt med dessa frågor och i samtliga kundrelationer pågår i dag dialoger om hur stigande kostnader och leveransförseningar kan hanteras. Den sammantagna påverkan på vår lönsamhet är dock fortfarande svårbedömd.

Nya ByggPartner Gruppen formas
Detta är den sista kvartalsrapporten i det gamla ByggPartner-formatet. Från och med halvårsskiftet är vi nu en koncern med dubbelt så hög omsättning. Namnet ByggPartner Gruppen blir nu det samlade begreppet för de fortsatt lokalt starka varumärkena Åhlin & Ekeroth, Flodéns och ByggPartner.
Jag är övertygad om att vi – samtidigt som vi agerar på de kortsiktiga utmaningarna – nu lägger grunden till en mycket spännande bolagsgrupp inom bygg. En koncern som kommer att förena lokalt entreprenörskap med innovativ utveckling och därmed skapa långsiktig värdeutveckling.

Falun den 10 augusti 2022
Sture Nilsson, VD och koncernchef ByggPartner Gruppen