Juli – september 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 352,4 (291,9) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,0 (8,7) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,7 (3,0) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (6,7) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 0,37 (0,56) kronor

• Orderingången uppgick till 547 (209) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,6 (6,8) Mkr

Januari – september 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 1 141,2 (902,6) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 29,4 (27,8) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 2,6 (3,1) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 22,4 (21,5) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 1,85 (1,77) kronor

• Orderingången uppgick till 1 745 (1 058) Mkr

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 205 (1 621) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71,2 (60,2) Mkr

• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 28,3 (32,0) procent

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:   

”Delårsperioden visar en stark tillväxt, ett starkt kassaflöde, en rekordstor orderstock men en svagare rörelsemarginal. Arbetet med att öka lönsamheten har börjat, en rad åtgärder har vidtagits.”

VD:s kommentar

Ett kvartal har nu gått sedan mitt tillträde som VD och under denna tid har vi format en ny ledning och arbetat igenom vår affärsplan framåt. Fokus i detta arbete har varit att öka vår lönsamhet, ett antal åtgärder är redan påbörjade. Vi har satt tydliga mål och prioriterar att välja rätt uppdragsgivare, att utveckla vårt partneringerbjudande och fokusera på projektstyrningen.

Fortsatt stark orderingång, orderstocken på över två miljarder driver omsättning

Marknadsarbetet fortsätter att ge resultat med en mycket stark orderingång och vi kan summera en orderstock som är koncernens största hittills på 2,2 miljarder kronor, även med en ökande partneringandel. Det ger oss en stark position och skapar trygghet för framtiden. Vår ökade orderingång under året syns i vår nettoomsättning som ökade med drygt 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Marknaden är överlag god och än så länge så ser vi ingen avmattning inom de geografier och segment som vi verkar inom, framförallt samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyreslägenheter.

Vi har under tredje kvartalet startat igång två stora partneringprojekt med Arboga Kommun, ett äldreboende och en förskola. Båda projekten ingår i det strategiska partneringkontrakt vi har med Arboga Kommun där vi tillsammans ska genomföra ett antal projekt. Under perioden har vi även startat igång produktionen av studentlägenheter åt Fastighets AB Rodret i Nacka samt en sportanläggning åt Sala kommun, båda partneringprojekt. Det här är projekt som går från fas 1 till fas 2 och syns i vår nettoomsättning i perioden. Andelen partneringprojekt fortsätter att öka och vid utgången av perioden var 57 procent av vår totala orderstock partnering. Det är en ökning med sex procentenheter från föregående kvartal. Det ligger helt i linje med vår strategi att öka andelen partnering för att få bättre riskkontroll. I början av oktober fick vi tilldelning på ett nytt ramavtal med Specialfastigheter och därmed fortsätter vårt mångåriga samarbete. Segmentet byggservice minskade nettoomsättningen med fem procent samtidigt som segmentet ställningar och fallskydd ökade nettoomsättningen med sex procent.

Projektnedskrivningar påverkade rörelsemarginalen negativt

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var sämre än föregående år. Vi redovisade en svag rörelsemarginal för kvartalet. Det var projektnedskrivningar från framför allt tre projekt som påverkade rörelseresultatet och marginalen negativt. Det ena projektet är det i Västerås som vi även skrev ned i förra kvartalet, här har vi vidtagit åtgärder och bytt projektorganisation. Projektnedskrivningen förklaras av forceringskostnader. De två andra är i slutfasen och där slutregleringen påverkade resultatet negativt. För årets tre första kvartal ökade vi rörelseresultat som en konsekvens av högre omsättning samtidigt som vi redovisade en rörelsemarginal på 2,6 procent jämfört med 3,1 procent för samma period föregående år. Segmentet service minskade rörelseresultatet något. Segmentet ställningar och fallskydd ökade resultatet något.

Fortsatt starkt kassaflöde skapar förutsättning för utdelning

Vi är en renodlad byggare och har en kapitaleffektiv affärsmodell med låg kapitalbindning. Vi har kontinuerligt arbetat med att förbättra faktureringsprocessen och vi genererade under tredje kvartalet ett starkt kassaflöde. Kassaflödet under tredje kvartalet var över 30 miljoner jämfört med strax under sju miljoner samma kvartal föregående år. För årets tre första kvartal var kassaflödet drygt 71 miljoner kronor jämfört med drygt 60 miljoner kronor föregående år. Det starka kassaflödet skapar goda förutsättningar för kommande utdelning till aktieägarna.

Nästa steg – nå våra mål

Vi fortsätter att leverera på vårt tillväxtmål som är att växa med 10-15 procent per år. Under årets tre första kvartal ökade vi nettoomsättningen med 26 procent. Vårt andra finansiella mål är att uppnå en rörelsemarginal (EBIT) på över fem procent. Här har vi mer att göra och det är här mitt fokus som VD ligger. Vi följer regelbundet upp affärsplanen och avvikelser korrigeras med aktiviteter på kort och lång sikt. Vår strategi för att öka marginalen kan sammanfattas i följande delar. För det första handlar det om att säkerställa att vi väljer rätt affär, för oss handlar det om att prioritera partneringprojekt som är en mer hållbar affär. Vi ökade under kvartalet andelen partneringprojekt i orderstocken, vilket är en viktig trend. För det andra så handlar det om god projektstyrning och projektuppföljning. Där investerar vi i kompetens hos våra medarbetare som är vår allra viktigaste tillgång, vår förmåga att leverera lönsamma projekt.

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 08.30.