ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma ägde rum idag den 24 november 2023.
Stämman beslutade att styrelsen ska utökas med två ledamöter, från fem till sju ledamöter, och nyvalde Per Sjöstrand och Magnus Hall.

Per Sjöstrand (född 1958) är styrelseordförande i Instalco AB (publ) liksom grundare och tidigare VD för det bolaget. Per är även styrelseordförande i Green Landscaping AB (publ). Per har erfarenhet som VD i ett flertal bolag samt har varit direktör och chef över stora projekt inom Trafikverket. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Per är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Han äger, indirekt genom Ohmslag AB, 1 226 025 aktier i bolaget.

Magnus Hall (född 1959) är styrelseordförande i Södra Skogsägarna. Magnus är tidigare koncernchef för Vattenfall samt tidigare VD och koncernchef för Holmen AB. Magnus har omfattande erfarenhet av att leda företag i omställning mot en mer hållbar verksamhet. Han har en examen som civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings Universitet. Han är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Magnus äger för närvarande inga aktier i bolaget.

Stämman beslutade att de nyvalda ledamöterna ska erhålla ett styrelsearvode som motsvarar det som beslutades av årsstämman 2023, d v s 250 000 kr (på årsbasis), justerat pro rata för den faktiska tjänstgöringsperioden.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen dragit tillbaka sina förslag om prestationsbaserat aktiesparprogram för anställda respektive teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Protokoll från den extra bolagsstämman kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida.