Styrelsen för ByggPartner Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) har idag, den 7 maj 2023, beslutat att göra projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 MSEK i främst Mälardalen som fullt ut kommer belasta årets första kvartal. Det preliminära resultatet (EBITDA) för första kvartalet 2023 bedöms uppgå till cirka -185 MSEK. Styrelsen har även beslutat att senarelägga Bolagets kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2023 till den 25 maj 2023.

Marknadsläget har under 2023 fortsatt att utvecklas negativt med höga kostnadsökningar. Osäkerheten i marknaden är stor och har påverkat Bolagets fastprisprojekt negativt. Huvuddelen av de fastprisprojekt i främst Mälardalen som föranlett nedskrivningar kommer att slutföras under 2023. Av fjorton projekt som Bolaget hade pågående i Mälardalen vid årets början löper endast fyra projekt in i 2024 varav ett projekt förväntas löpa in i 2025. Bolagets fortsatta verksamhet i Mälardalen ställs om till en betydligt lägre risknivå. För att minimera risken för fortsatta resultatavvikelser har styrelsen beslutat om projektnedskrivningar inklusive riskreserveringar om cirka 220 MSEK som fullt ut belastar resultatet i första kvartalet 2023.

Preliminär information om den finansiella utvecklingen i första kvartalet 2023
Det preliminära resultatet (EBITDA) för det första kvartalet 2023 bedöms uppgå till cirka -185 MSEK och EBIT till cirka -205 MSEK. Bolaget bedömer att eget kapital per 2023-03-31 uppgår till cirka 140 MSEK och balansomslutningen till cirka 1 740 MSEK, innebärande en soliditet om cirka 8 procent. Tillgänglig likviditet (inklusive checkräkningskredit om 200 MSEK) uppgår till 181 MSEK per 2023-03-31. Orderstocken per 2023-03-31 uppgår till cirka 4 700 MSEK.

Kvartalsrapporten avseende det första kvartalet 2023 skjuts fram och offentliggörs den 25 maj 2023.

Bolagets bankfinansiering
Banken avser att lämna dispens (eng. waiver), till följd av att Bolaget på grund av nedskrivningarna inte uppfyller kovenanter, med förbehållet att Bolaget genomför en nyemission senast 31 augusti 2023 om minst 250 MSEK för att stärka Bolagets balansräkning. Bolaget avser att komma med mer information i direkt anslutning till detta pressmeddelande.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premiers regelverk.