ByggPartners valberedning med uppgift att för årsstämman 2021 föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor har utsetts.

Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i augusti ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Bolagets valberedning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2021 i ByggPartner i Dalarna AB (publ) består av följande personer:

  • Bo Olsson (utsedd av AB Surditet)
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (utsedd av Länsförsäkringar Fastighetsfond)
  • Anders Sandelius (utsedd av AB Pom Sandelius)
  • Tore Hallersbo (styrelseordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB)

Sammantaget representerar valberedningen 43,83 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 30 september 2020.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på ByggPartners hemsida. Frågor till valberedningen skickas till valberedning@byggpartner.se

För mer information vänligen kontakta:
Rolf Andersson, Tf CFO
Mobil: 070-100 17 39
E-post: rolf.andersson@byggpartner.com