ByggPartnerGruppens valberedning med uppgift att för årsstämman 2023 föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor har utsetts.

Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i september ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra bolagets valberedning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2023 i ByggPartner Gruppen AB (publ) består av följande personer:

  • Ordförande, Roger Käller (utsedd av Åhlin & Ekeroth Invest AB)
  • Bo Olsson (utsedd av AB Surditet)
  • Alf Svedulf (utsedd av Svedulf Fastighets AB)
  • Tore Hallersbo (styrelseordförande i ByggPartner Gruppen AB)

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida. Frågor till valberedningen skickas till:

valberedning@byggpartner.se