Våra strategier

Vi är tre liknande bolag – som kompletterar varandra och som har funnits på respektive lokal marknad i många år . Förtroende ligger till grund för våra affärer och vi har därmed också många långsiktiga kundrelationer. Vi är lönsamma och stabila och gör gärna affärer med kund i samverkansformat.

Varför har vi gått samman?

Vi vill skapa en koncern av lönsamma byggbolag med starka regionala marknadspositioner. På detta vis kan vi kombinera det självständiga lokala entreprenörskapet med ökad gemensam utvecklingskraft.

Ett större sammanhang skapar även långsiktig utveckling för våra medarbetare och kunder. Bland annat kan vi dela erfarenhet och kompetens inom exempelvis träbyggnation, digitalisering, partnering och hållbarhet.

När vi blir större ökar också inköpsvolymen, vilket gör att vi kan erhålla inköpsfördelar.

Viktigast är att vi sätter fokus på entreprenörskraften i bolagen och att vi behåller det regionala ansvaret, styret och känslan av det lilla, stora byggföretaget.

ByggPartnerGruppens affärsidé

ByggPartnerGruppen ska långsiktigt äga och utveckla lönsamma byggbolag med starka regionala marknadspositioner. Vi sätter fokus på entreprenörskraften i verksamhetsbolagen och bibehåller det regionala ansvaret, styrningen och känslan av det mindre byggföretaget med närhet till beslutsfattare. Samtidigt drar vi fördel av koncernens storlek.

Gemensamma kunskapsområden

ByggPartnerGruppens verksamhetsbolag har tre gemensamma kunskapsområden som är högt prioriterade. Dessa är träbyggnation, partnering och hållbarhet. När vi som koncern stärker vår gemensamma kompetens och ökar vår konkurrenskraft inom dessa områden bidrar vi även till utveckling av byggbranschen och samhället.

Gemensamma styrkor

  • Tillsammans stärker vi vår kundbas, kompetens och konkurrenskraft
  • Ökade samordningsmöjligheter gör oss rationella och effektiva
  • Hög kännedom på flera regionala marknader möjliggör stabil orderingång
  • Stor sammantagen erfarenhet inom bland annat partnering och träbyggnad