Styrelsen för ByggPartner i Dalarna Holding AB (Publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 22 Oktober 2020.

För mer information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Vid frågor eller önskemål om ytterligare information, kontakta Tf CFO Rolf Andersson på rolf.andersson@byggpartner.com

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BYGGPARTNER I DALARNA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), org.nr 556710-9243 (”ByggPartner”), med säte i Falun, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020.

Den fortsatta spridningen av COVID-19 är alltjämt svår att bedöma med någon säkerhet. Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. ByggPartner värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

ByggPartner välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 22 oktober 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i ByggPartner begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som genom förhandsröstning önskar delta i stämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 oktober 2020, och

• senast onsdagen den 21 oktober 2020 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 16 oktober 2020 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin förvaltare om detta.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på ByggPartners hemsida www.byggpartner.se, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2020” som finns under fliken ”Investerare”. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å ByggPartners vägnar) tillhanda senast onsdagen den 21 oktober 2020. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu eller med post till ByggPartner i Dalarna Holding AB, ”EGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud poströstar eller ställer frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på ByggPartners hemsida www.byggpartner.se, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2020” som finns under fliken ”Investerare”. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos ByggPartner eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 73 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

FRÅGOR OCH UPPLYSNINGAR

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det inte heller finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor kan istället skickas i förväg till ByggPartner fram till och med måndagen den 12 oktober 2020. Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det på något av följande sätt:

1. E-post: Frågor kan skickas via e-post till rolf.andersson@byggpartner.com.

2.Vanlig post: Frågor kan skickas till ByggPartner i Dalarna Holding AB, ”Extra bolagsstämma 2020”, Box 848, 781 28 Borlänge.

Frågor från aktieägarna måste ha kommit ByggPartner tillhanda senast måndagen den 12 oktober 2020 och kommer att besvaras och publiceras senast lördagen den 17 oktober 2020. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga på ByggPartners huvudkontor på Brunnsgatan 38 i Borlänge och på ByggPartners hemsida www.byggpartner.se, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2020” som finns under fliken ”Investerare”, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av ByggPartner eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ByggPartner i Dalarna Holding AB, ”Extra bolagsstämma 2020”, Box 848, 781 28 Borlänge, eller via e-post till rolf.andersson@byggpartner.com, senast måndagen den 12 oktober 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos ByggPartners huvudkontor på Brunnsgatan 38 i Borlänge och på ByggPartners hemsida www.byggpartner.se, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2020” som finns under fliken ”Investerare” senast lördagen den 17 oktober 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av justerare
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
  7. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen har föreslagit att advokat Victoria Skoglund, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av ByggPartner, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerare.

Punkt 4 – Val av justerare

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Henrik Kallur Olsson, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Inom ramen för fritt eget kapital enligt den av årsstämman den 14 maj 2020 fastställda balansräkningen har styrelsen föreslagit en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 3,25 kr per aktie med avstämningsdag måndagen den 26 oktober 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget är sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning torsdagen den 22 oktober 2020 och beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 oktober 2020.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 123 359 884 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Efter genomförd värdeöverföring enligt styrelsens förslag till stämman finns 84 011 799 kronor kvar.

AKTIER OCH RÖSTER

I ByggPartner finns vid tidpunkten för kallelsens utfärdande totalt 12 107 103 utestående aktier, representerande totalt 12 107 103 röster. ByggPartner innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på ByggPartners hemsida www.byggpartner.se, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2020” som finns under fliken ”Investerare”, samt på ByggPartners huvudkontor på Brunnsgatan 38 i Borlänge senast från och med torsdagen den 1 oktober 2020. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos ByggPartner i Dalarna Holding AB, Brunnsgatan 38, 781 28 Borlänge.

***

Falun i September 2020,

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-09-28 08:45 CET.