Om ByggPartnerGruppen

Bakgrund

ByggPartners styrelse gjorde under 2021 en översyn av koncernens mål och strategi. En viktig slutsats av översynen är att förvärv blir en tydligare del av ByggPartners framtida tillväxtambition. Detta till skillnad från tidigare tillväxtstrategi som fokuserat på organisk tillväxt.

Den 1 juli 2022 tillträdde ByggPartner Åhlin & Ekeroth och Flodéns i enlighet med beslut på ByggPartners årsstämma den 18 maj 2022. Därmed bildades också ByggPartner Gruppen AB (publ) som är den gemensamma börsnoterade byggkoncernen.

Dessa bolag valde att gå samman eftersom de har många gemensamma styrkor. Bland annat starka lokala erbjudanden och ett gemensamt fokus på hållbarhet, digitalisering, träbyggnation och partnering. På detta vis skapas samordningsfördelar och värde. Åhlin & Ekeroth och Flodéns kommer att fortsätta att drivas som självständiga bolag, under eget varumärke och med lokal ledning.

Om ByggPartners förvärvsstrategi

ByggPartners förvärvsstrategi handlar om att hitta och inleda samtal med företag som liknar ByggPartner.

Dessa ska:

 • Vara självständiga och entreprenörsdrivna verksamheter
 • Vara lönsamma byggbolag med starka regionala marknadspositioner
 • Ha ägare som vill vara med och utveckla verksamheten
 • Arbeta med förtroende som grund för affären
 • Verka för långsiktiga kundrelationer
 • Gärna göra affärer med kund i samverkansformat
 • Kunna drivas självständigt under eget varumärke
 • Ha en sund inställning till medarbetare, projekt, kund och bransch.

Koncernens ingående bolag

ByggPartnerGruppen är en börsnoterad byggkoncern med verksamhet inom byggentreprenad och byggservice. Koncernen är indelad i segmenten ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Tre byggföretag med stark lokal förankring.

 • Ingående bolag: Åhlin & Ekeroth, Flodéns och ByggPartner
 • Sammantagen omsättning: > 4 500 Mkr
 • Medarbetare: totalt cirka 1 100 personer, vilket gör ByggPartnerGruppen till ett av de 10 största byggföretagen i Sverige, sett till antal anställda.
 • Finansiella mål:
  EBIT–marginal om minst 5%
  Genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 10% över tid
  Soliditet om minst 25%
 • Utdelningsmål: en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter skatt