Styrelsen i ByggPartner Gruppen AB (publ) har informerats om att en av bolagets större aktieägare med närstående, som tillsammans innehar mer än 10 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, inte kommer att bifalla styrelsens förslag om incitamentsprogram.

Styrelsen har därför beslutat att återta förslagen om prestationsbaserat aktiesparprogram för anställda respektive teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, då besluten kräver bifall av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsen avser återkomma med nya förslag till incitamentsprogram till årsstämman 2024.

Till följd av detta kommer extra bolagsstämman den 24 november 2023 endast att behandla förslag om val av nya styrelseledamöter och arvode.