STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT TROTS ÖKAD OSÄKERHET

  • Nettoomsättningen uppgick till 639,0 (490,7) Mkr
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,2 (19,8) Mkr. Förvärvskostnader ingår med 6,4 Mkr (0). Exklusive förvärvskostnader uppgick rörelseresultatet till 17,6 Mkr.
  • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,8 (4,0) procent. Exklusive förvärvskostnader var rörelsemarginalen 2,7 procent. 
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (15,3) Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,59 (1,27) kronor.
  • Orderingången uppgick till 519,5 (709,6) Mkr
  • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 586,9 (2 824,9) Mkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -68,1 (-8,1) Mkr

” Vår produktionstakt har fortsatt att utvecklas starkt under inledningen av året, trots de utmaningar som en ökad osäkerheten i omvärlden medför till följd av det fruktansvärda kriget i Ukraina och kvarvarande effekter av pandemin.”  
Kommenterar Sture Nilsson, vd ByggPartner

VD:s kommentar:
Stark tillväxt och ökat lönsamhetsfokus
 
Vår produktionstakt har fortsatt att utvecklas starkt under inledningen av året, trots de utmaningar som en ökad osäkerhet i omvärlden medför till följd av det fruktansvärda kriget i Ukraina och kvarvarande effekter av pandemin. Sammantaget ökade vår nettoomsättning organiskt med hela 30 procent till
639 Mkr under första kvartalet, drivet av en hög aktivitet i vår verksamhet.
 
Kopplat till den höga produktionstakten hade vi under perioden ett negativt kassaflöde. Med förstärkta administrativa rutiner kommer detta att vara en övergående effekt.
 
Orderingången uppgick till 520 Mkr under kvartalet vilket är lägre än motsvarande period föregående år och förklaras delvis av en högre osäkerhet på marknaden, där både vi och våra kunder har antagit en mer försiktig hållning. Orderstocken uppgick till cirka 2,6 miljarder kronor i slutet av mars. Efter kvartalets utgång har orderingången stärkts med flera nya entreprenadavtal samt nya projekt i inledande projekteringsfaser, vilket innebär att vår pipeline sammantaget är fortsatt betryggande. Offentlig verksamhet utgör två tredjedelar av vår kundbas vilket borgar för stabilitet även i en osäker omvärld.

Åtgärder för ökad lönsamhet
De senaste tolv månaderna har rörelseresultatet, exklusive transaktionskostnader, uppgått till cirka 86 Mkr, och rörelsemarginalen till 3,6 procent. Under första kvartalet uppgick rörelseresultatet, exklusive förvärvsrelaterade kostnader, till 17,6 Mkr och rörelsemarginalen till 2,7 procent. Vi har en frisk och väl fungerande kärna samtidigt som jag kan konstatera att delar av vår verksamhet inte har en acceptabel lönsamhet i sina projekt. Det är projekt som främst är hänförliga till regioner utanför Dalarna och Gävleborg. Jag är därför inte nöjd med resultatet. ByggPartner har förutsättningar att prestera bättre än så här, vårt mål står fast om en rörelsemarginal om 5 procent. Vi har därför inlett en genomlysning av de delar av verksamheten som inte är tillräckligt lönsamma. Vi avser genomföra nödvändiga omställningar mot ett tydligare fokus på de typer av projekt som är grunden i ByggPartner, det vill säga samverkansavtal där vi tydliggör mervärden för våra kunder.
Det pågår ett mycket aktivt arbete i samtliga våra projekt för att parera och kompensera för de stora utmaningar med materialbrister och stigande priser som de osäkra omvärldsförutsättningarna medför i dagsläget.
 
Växer genom förvärv av starka lokala fästen
Under fjolåret inledde styrelsen ett strategiarbete som mynnade ut i en uppdaterad tillväxtstrategi. Under april månad tecknade vi villkorade avtal om förvärv av Åhlin & Ekeroth i Linköping och Flodéns i Göteborg. Det är två lönsamma och stabila byggföretag som har långvariga och starka lokala fästen och därmed stora likheter med vår verksamhet i Dalarna. Proforma 2021 uppgår den nya koncernens omsättning till cirka 4,5 miljarder kronor. Vi ser flera fördelar med att vi nu blir en större koncern och att vi tillsammans med Åhlin & Ekeroth och Flodéns kan flytta fram våra positioner ytterligare inom ett antal viktiga utvecklingsområden, som hållbarhet, partnering och träbyggnation. Jag ser verkligen fram emot att, om årsstämman så beslutar, snart ha våra nya kollegor och partners ombord för att gemensamt bygga den nya ByggPartner-koncernen. Tillsammans kommer vi att fortsätta utveckla ByggPartner med ambitionen att vara en ledande lokal byggentreprenör på de marknader vi verkar. Det inbegriper ett tydligt fokus på lönsamhet och starka kundrelationer.
 
 Sture Nilsson, VD, ByggPartner,
Falun den 18 maj 2022