Ny koncern och ökad omsättning

Juli-september
Orderingången uppgick till 885 (414) Mkr
Nettoomsättningen uppgick till 1 083 (496) Mkr
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -51 (24) och EBITDA marginalen till -4,8 (4,8) procent
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -72 (20) Mkr och EBIT marginalen uppgick till -6,6 (4,0) procent
Negativt rörelseresultat på grund av tidigare kommunicerade projektnedskrivningar om ca 90 Mkr i Mälardalen
Resultatet efter skatt uppgick till -59 (16) Mkr
Resultatet per aktie uppgick till -3,38 (1,29) kronor
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18 (-3) Mkr
De förvärvade bolagen Åhlin & Ekeroth Byggnads AB samt Flodéns Byggnads AB tillträddes 1 juli 2022 och ingår i koncernens räkenskaper från och med kvartal 3 2022.
 
Januari-september
Orderingången uppgick till 2 410 (1 767) Mkr
Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 659 (2 882) Mkr
Nettoomsättningen uppgick till 2 455 (1 581) Mkr
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -59 (76) och EBITDA marginalen till -2,4 (4,8) procent
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -89 (64) Mkr och EBIT marginalen uppgick till -3,6 (4,0) procent.
Negativt rörelseresultat på grund av tidigare kommunicerade projektnedskrivningar om ca 140 Mkr i Mälardalen.
Resultatet efter skatt uppgick till -77 (50) Mkr
Resultatet per aktie uppgick till -5,56 (4,14) kronor
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -41 (68) Mkr
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 17 (23) procent.
 
” Våra nyligen förvärvade bolag har haft en stabil utveckling under tredje kvartalet ”
 
VD:s kommentar
Stark utveckling men nedskrivningar i Mälardalen
Vi avslutar tredje kvartalet med fortsatt hög produktionstakt i alla våra enheter, trots ett tuffare marknadsklimat. Tredje kvartalet är det första kvartalet då de förvärvade bolagen Åhlin & Ekeroth och Flodéns ingår i räkenskaperna. Sammantaget uppgick nettoomsättningen i nya ByggPartnerGruppen till 1 083 Mkr, varav den organiska ökningen var 4% i kvartalet.

Samhällsfastigheter basen i vår affär
Orderingången uppgick till 885 Mkr under kvartalet, varav merparten utgjordes av samverkansprojekt. Vi har erhållit flera intressanta uppdrag, främst i Dalarna som bland annat omfattar ombyggnation av en högstadieskola i Borlänge samt fortsatt utbyggnad av Eco DataCenter i Falun. Vid kvartalets utgång uppgick orderstocken till knappt 4,7 miljarder. Vår positionering mot samhällsfastigheter, som svarar för ca 45% av orderstocken, utgör en trygg bas i den osäkerhet som för närvarande råder på marknaden med nedgångar inom främst nybyggnation av bostäder.
Resultatet belastat med nedskrivning
Koncernens EBITDA uppgick till -51 Mkr under tredje kvartalet. Som tidigare meddelats har vi under kvartalet tvingats skriva ner ett antal olönsamma projekt, främst i Mälardalen, som belastar kvartalets resultat med cirka 90 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet positivt.

Förvärvade bolag tillför resultat
Våra nyligen förvärvade bolag har haft en stabil utveckling under tredje kvartalet. Tillsammans bidrar de med 567 Mkr i omsättning och ett rörelseresultat om 24 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 4,1%. Kostnadsökningar i pågående projekt har i båda bolagen haft en negativ påverkan under kvartalet. I det Göteborgsbaserade Flodéns är rekryteringen av en ny VD klar efter en period med en tillförordnad lösning. Anna Källström, med bakgrund från Skanska och nu närmast Wästbygg, tillträder sin tjänst vid årsskiftet. Under kvartalet har vi startat upp ett antal gemensamma utvecklingsprojekt mellan våra koncernbolag där vi ser synergier.

Åtgärder vidtagna i Mälardalen
Jag vill också lite kort beröra de nedskrivningar vi har gjort under andra och tredje kvartalet som berör en avgränsad del av vår verksamhet. ByggPartner bedriver verksamhet i Mälardalen utifrån regionkontor i Stockholm, Uppsala samt Västerås. I dessa enheter, som en längre period uppvisat svag lönsamhet, har vi ett antal större fastprisprojekt som nu är i en produktionsfas där merparten av inköpen är genomförda. Det är främst dessa projekt som har föranlett nedskrivningar. I efterhand kan vi konstatera att vi inför dessa projektstarter inte haft tillräckligt uppbyggda och stabila organisationer på plats, och att projekten som tagits till fasta priser påverkats negativt på grund av de stora kostnadsökningar som skett under året. Därtill har vi tvingats byta leverantörer till följd av leveransproblem vilket också bidragit till ökade kostnader.
För att på sikt kunna återställa lönsamheten för koncernen har vi en tydlig inriktning för verksamheterna i Mälardalen. Vi har tillsatt ett nytt ledarskap och fokuserar på att färdigställa de pågående projekten utifrån aktuella nedskrivningar. Vår fortsatta verksamhet kommer baseras på samverkansentreprenader och långsiktiga kundrelationer, där vi kan skapa affärer med lägre risknivå.

Stabila verksamheter utgör lönsam bas framåt
Inom ByggPartnerGruppen har vi en fortsatt lönsam byggverksamhet i Dalarna/Gävleborg som står stabilt med god tillväxt och från första juli även ett starkt tillskott med de två nya förvärvade bolagen Åhlin & Ekeroth samt Flodéns.
Samtidigt med en tydlig konsolidering av verksamheten i Mälardalen fortsätter vi nu successivt utveckla koncernen baserat på stabila verksamheter med starka lokala förankringar. Jag ser våra förvärv som ett tryggare alternativ än en organisk tillväxt på nya marknader. Min bedömning är att vi för kvartal fyra ska kunna uppvisa en tydlig resultatförbättring för ByggPartnerGruppen.

Falun den 17 november 2022
Sture Nilsson, VD och koncernchef ByggPartner Gruppen AB