April – juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 320,6 (331,8) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,4 (9,6) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,3 (2,9) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 7,9 (7,6) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 0,65 (0,63) kronor
· Orderingången uppgick till 408 (523) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,1 (-25,3) Mkr

Januari – juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 610,8 (657,1) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,1 (26,1) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,1 (4,0) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 14,7 (20,2) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,22 (1,67) kronor
· Orderingången uppgick till 849 (946) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 704 (1 404) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,4 (-22,8) Mkr
· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 33 (39) procent

Citat från Sverker Källgården, VD ByggPartner:

”Bra kassaflöde, vi har vunnit stora partneringprojekt och marginalen är på väg uppåt.”

                                        Tule Plaza, ett projekt åt Vectura Fastigheter AB

VDs kommentar

Bra kassaflöde, vi har vunnit stora partneringprojekt och marginalen är på väg uppåt.

Stärkt resultat

Under andra kvartalet har vårt intensiva arbete med projektstyrning och kassaflöde börjat bära frukt, kassaflödet är uppe på en bra nivå och marginalerna är på väg upp. Resultatet förbättrades och vår marginal ökade till drygt tre procent under andra kvartalet.

Vunnit stora partneringprojekt

Tilldelningen av nya projekt var bra under kvartalet och fler projekt är på väg in i orderstocken. Vi vann projektet Kvarteret Hulte & Högne där 230 nya lägenheter ska byggas tillsammans med Bostads AB Mimer i Västerås. I Avesta vann vi ett projekt där vi ska bygga ett större äldreboende och en förskola tillsammans med Gamla Byn AB. Det här är två stora partneringprojekt som kommer att påverka orderstocken positivt när de orderläggs.

Ny marknad etablerad

Särskilt glädjande är att vi har öppnat en ny marknad i Arboga. Vi vann, efter rapportperioden, ett stort avtal som innebär att vi under en femårsperiod kommer att vara strategisk leverantör åt Arboga kommun. Vi håller just nu på att identifiera och bemanna ett flertal projekt. Vi räknar med att kunna orderlägga de första projekten under slutet av 2017.

Segmentens utveckling

I entreprenadverksamheten hade vi många stora projekt i projektering under andra kvartalet i år jämfört med föregående år. Detta tillsammans med fördröjning av projektstarter under första kvartalet har gjort att vår omsättning minskat jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet vann vi projektet kvarteret Snedkanten i Leksand. Projektet kommer att redovisas i orderingången under tredje kvartalet. Vi har en positiv trend i verksamhetens resultatutveckling.

Byggservice har under det senaste året visat en positiv utveckling och fortsatte sin expansion till nya marknader. Vi öppnade ett nytt servicekontor i Ludvika, en intressant stad vi kommit in bra i. Satsningen på ökade resurser i byggservice och nyetableringen av Ludvikakontoret har medfört ökade kostnader under kvartalet.

Ställningsbolagets resultat och marginal för andra kvartalet ökade med volymer som var i nivå med motsvarande period föregående år. Vårt fokus är att öka marginalerna i projekten och vara noggranna vid val av kund och projekt.

Kompetenta medarbetare – vår nyckel till framgång

Arbetet med att stärka upp organisationen med fler kompetenta medarbetare fortsätter. Det är nödvändigt att anställa för att kunna nå våra tillväxt- och lönsamhetsmål och vi har varit lyckosamma under första halvåret och i takt med att medarbetarna börjar kan vi ta fler projekt.

Partneringmodellen – stort intresse hos våra kunder

Marknaden är fortsatt god och vi ser en ökad efterfrågan på partneringprojekt. Vi kommer att fortsätta vara noggranna vid val av vilka projekt vi skall offerera och arbetar nära våra underentreprenörer för att säkra kostnader, kvalitet och leverans. Det finns ett stort intresse hos nya och befintliga kunder att arbeta i partneringmodellen och vi ser med tillförsikt framåt.

Falun den 25 augusti 2017

Sverker Källgården

VD