Januari – mars 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 367,3 (290,2) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12,0 (8,7) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,3 (3,0) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (6,9) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 0,75 (0,57) kronor

• Orderingången uppgick till 605 (441) Mkr

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 838 (1 616) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (1,4) Mkr

• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 34,4 (38,1) procent

Citat från Sverker Källgården, VD ByggPartner:

"Omsättning och rörelsemarginal på väg upp och rekordstor orderstock!"

VD:s kommentar

Under första kvartalet har omsättningen tagit fart, vi har fått igång ett antal partneringprojekt vi väntat på och rörelsemarginalen är på väg upp. Det har varit en kall och snörik vinter som självklart kostat mycket för projekten men trots det är marginalen bättre än motsvarande period förra året.

Orderingången första kvartalet har varit god, betydligt högre än första kvartalet 2017 vilket skapar trygghet och en stark position inför framtiden. Marknaden är orolig men än så länge ser inte vi någon avmattning inom vår geografi i de segment vi verkar i. Det är ju framför allt inom bostadsutvecklingen osäkerheten finns och vi är inte fokuserade mot det segmentet. Vi har nu en orderstock på drygt 1,8 miljarder vilket är den högsta siffran någonsin i koncernen och vi har samtidigt potential till ännu fler order i ett antal partneringprojekt som endast är orderlagda med Fas-1 volym (se sid 17).

I entreprenadverksamheten går maskineriet nästan för fullt, vi har fortfarande några projekt i Västerås och Arboga som är i slutfasen av Fas-1, arbetet fortgår enligt plan och förhoppningsvis kan vi sätta spaden i marken i sommar. Att bedriva projektverksamhet är förknippat med risk och vi jobbar hårt med att minimera dessa tillsammans med våra kunder och underentreprenörer. Vi har omorganiserat vår stockholmsverksamhet för att få tydligare styrning med en ny arbetschef och även i Västerås har vi en ny arbetschef på plats.

Serviceverksamheten har haft en kraftig omsättningsökning men har drabbats av den kalla och snörika vintern vilket har påverkat marginalen under första kvartalet.

Ställningar och fallskydd har också drabbats av vintern vilket påverkat resultatet men här ser vi nu projekten komma igång.

Kassaflödet för perioden var bra, bättre än motsvarande period föregående år, vilket är ett resultat av vårt arbete med att minimera kapitalbildningen.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Januari – mars 2018

   

Orderingången inom koncernen för första kvartalet uppgår till 605 (441) Mkr, vilket är 37 procent högre än under motsvarande period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista mars 2018 till 1 838 (1 616) Mkr vilket motsvarar en ökning med 14 procent jämfört med samma period 2017. Flera större partneringprojekt som erhållits under 2017 och 2018, är endast orderregistrerade med motsvarande Fas1-delen och förväntas kunna registreras under innevarande år, se beskrivning sid 17.

Nedanstående diagram visar andel partnering i orderstock per 2018-03-31.

   

Nedanstående diagram visar orderingång och orderstock per kvartal.

NETTOOMSÄTTNING

Januari – mars 2018

Omsättningen uppgick till 367,3 (290,2) Mkr, en ökning med 27 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet entreprenad redovisade en omsättning om 316,5 (252,1) Mkr, en ökning med 26 procent. Byggservice redovisade en omsättning på 43,9 (30,0) Mkr, en ökning med 46 procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 10,2 (11,1) Mkr, en minskning med åtta procent.

  

RESULTAT

Jan – mars 2018

   

Rörelseresultatet uppgick till 12,0 (8,7) Mkr för första kvartalet, en ökning med 37 procent.

Rörelseresultatet för entreprenadverksamheten uppgick till 12,8 (8,6) Mkr, en ökning med 48 procent. Resultatet för byggservice minskade med 17 procent till 1,0 (1,2) Mkr. Ställningar och fallskydd redovisade ett resultat på 0,6 (0,8) Mkr, en minskning med 18 procent.

De totala produktions- och driftskostnaderna för delårsperioden uppgick till 347,4 (273,8) Mkr. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 7,9 (7,7) Mkr motsvarande 2,1 (2,7) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,3 (3,0) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,2 (0,0) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 11,8 (8,8) Mkr. Periodens skattekostnad var 2,8 (1,9) Mkr och nettoresultat uppgick till 9,1 (6,9) Mkr.

KASSAFLÖDE

Januari – mars 2018

   

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (1,4) Mkr för första kvartalet.

Det ökade kassaflödet är till huvudsak beroende på att rörelseresultatet är högre samt även en minskning av rörelsefodringar.

Kassaflödet i investeringsverksamheten var -0,7 (-0,6) Mkr.

  

INVESTERINGAR

   

ByggPartner har inga pågående investeringar och har heller inte genomfört några investeringar under 2018 utöver vad som framgår av denna rapport. Avseende ställningsmaterial samt fordon som finansierats med finansiell leasing uppgår nettoinvesteringen under perioden till 1,5 (0,6) Mkr. Avskrivningar under perioden har gjorts med 2,2 (2,2) Mkr.

  

FINANSIELL STÄLLNING

   

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 132,3 (88,5) Mkr. Soliditeten uppgick till 34,4 (38,1) procent. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 146,3 (150,4) Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 7,9 (15,1) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 138,4 (135,3) Mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till 402,4 (355,1) Mkr.

  

PERSONAL

   

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 431 (376) personer. Cirka 53 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller yngre. Sjukfrånvaron under första kvartalet 2018 ligger över vår långsiktiga målsättning på maximalt fyra procent. Ökningen förklaras av att företaget drabbades ovanligt hårt av influensan.

MODERBOLAGET

Omsättningen för moderbolaget uppgår till 2,8 (2,5) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 (0,4) Mkr.

MILJÖ & HÅLLBARHET

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Koncernens miljöarbete präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på både våra byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. ByggPartners verksamhet påverkar miljön avseende såväl val av material som avfallshantering och transporter. Vi vill därför ta ett aktivt ansvar vid val av olika byggmaterial, transporter, resor och energiåtgång. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna revisioner. ByggPartner har gällande certifiering enligt såväl ISO 9001 som ISO 14001. Uppdaterad certifieringen skedde i november 2017 vilket gör att gällande certifiering sträcker sig till årsskiftet 2020/21. Hållbarhet är en naturlig del av ByggPartners verksamhet och genomsyrar hela byggprocessen. Läs mer om vår hållbarhet i vår årsredovisning för 2017 på sid 14-19 (www.byggpartner.se/726.php).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt riskhantering finns i årsredovisningen för 2017 på sidan 20-21. (http://www.byggpartner.se/726.php).

AKTIEN

ByggPartners aktie är sedan den 5 december 2016 noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm, med kortnamn BYGGP. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. ByggPartners aktiekapital uppgick per balansdagen till 12 847 096 kronor fördelat på 12 107 103 aktier och röster.

Antalet aktieägare uppgick vid kvartalets slut till 3 340. Den största ägaren i ByggPartner var bolagets grundare Bo Olsson via bolaget AB Surditet som representerade nästan 22 procent av aktiekapital och röster. De fem största aktieägarna i bolaget kontrollerade ca 49 procent av aktiekapital och röster per den 31 mars 2018. Utdrag från aktieboken hos Euroclear per den 31 mars framgår nedan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

ByggPartner har under februari erhållit en tilldelning för att renovera ett äldreboende i Farsta åt Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Byggentreprenaden beräknas uppgå till 112 Mkr.

Under mars har två stora tilldelningar erhållits. Ett äldreboende och förskola åt fastighetsbolaget Gamla Byn AB i Avesta, ett projekt om ca 151 Mkr. Vidare har vi erhållit ett projekt att bygga äldreboende, förskola och storkök åt Fastighets AB L E Lundberg i centrala Eskilstuna. Projektet beräknas uppgå till 148 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV RAPPORTPERIODEN

I april bekräftade ByggPartner tilldelning av vård- och omsorgsboende åt Falu Kommun. Affären innefattar försäljning av en fastighet samt nyproduktion av ett vård- och omsorgsboende. ByggPartner har även har i samma månad tecknat avtal att bygga om och till Vallaskolan i Sala åt Sala Kommun, där byggentreprenaden uppgår till cirka 200 MSEK.

FINANSIELL KALENDER

Årsstämma 2018 16 Maj 2018

Delårsrapport januari – juni 2018 16 Augusti 2018

Delårsrapport januari – september 2018 15 November 2018

Bokslutskommuniké 2018 Februari 2019

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier, telefon 08-528 00 399.

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktperson den 16 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta

Sverker Källgården, VD, mobil 070-416 97 70, e-post sverker.kallgarden@byggpartner.se

Helena Blom, CFO, mobil 070-658,50 90 e-post helena.blom@byggpartner.se

Falun den 16 maj 2018

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)