Juli – september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 291,9 (254,0) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,7 (6,3) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,0 (2,5) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 6,7 (5,0) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 0,56 (0,41) kronor
· Orderingången uppgick till 209 (254) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 (-4,3) Mkr

Januari – september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 902,6 (911,1) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 27,8 (32,5) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,1 (3,6) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 21,5 (26,8) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,77 (2,21) kronor
· Orderingången uppgick till 1 058 (1 201) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 621 (1 404) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60,2 (-28,8) Mkr
· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 32,0 (31,2) procent

Citat från Sverker Källgården, VD ByggPartner:
 

”Fortsatt stark orderstock och bra kassaflöde, vi är på rätt väg!”

        LD-hjälpmedelscentral i Borlänge, ett projekt åt Landstinget Dalarna

VD:s kommentar

Byggkonjunkturen står sig fortsatt stark, särskilt inom de segment vi fokuserar på. Vi har större delen av vår omsättning mot offentliga beställare, främst kommuner och landsting samt allmännyttiga bostadsbolag och berörs därför i liten utsträckning av en eventuellt vikande bostadsmarknad för bostadsrätter. Vi har under flera år haft samma fokus vilket gör att vi har en stor och trygg kundbas.

Omsättning och resultat

Orderingången är god, om än något lägre än motsvarande kvartal föregående år. I praktiken är orderingången bättre än vad siffrorna visar då vi endast orderlägger den första delen, Fas-1, i partneringprojekten till dess entreprenadkontraktet är undertecknat, se beskrivning sid 21. Under kvartalet har flera projekt kommit igång vilket ökade nettoomsättningen. Vi har fortfarande projekt som väntar på klartecken att dra igång vilket kommer att påverka omsättningen positivt framöver. Omsättningen för perioden januari till september var lägre än föregående år på grund av fördröjningar av projektstarter under årets första kvartal.

Rörelsemarginalen utvecklas åt rätt håll och vi har mer att ge framförallt i Stockholm där vi fortsätter att förbättra vår organisation. Rörelseresultatet är bra i många delar av organisationen, exempelvis så visar entreprenad Dalarna stark tillväxt och god lönsamhet. Det ger ett stabilt utgångsläge för flera år framöver. Styrkan i vår affärsmodell är att vi binder väldigt lite kapital i vår verksamhet. Det gör att vårt fokus på att förbättra verksamheten lönar sig, och visar sig i kassaflödet som var på en mycket bra nivå.

Utveckling av entreprenad, byggservice och ställningsverksamheten

Entreprenadverksamheten har kommit igång omsättningsmässigt och visar goda siffror under perioden även om vi har mer att ge. Resultatmässigt visar stora delar av verksamheten stabila marginaler. Potentialen finns i Stockholm som inte utvecklats enligt våra förväntningar och därför genomför vi nu förändringar i organisationen och i strategin. Vi ser över vilka typer av projekt vi ska koncentrera oss på för att bli lika lönsamma som resten av bolaget och nå vårt mål om fem procent marginal.

Byggservice, med verksamhet i Dalarna, visar tillväxt i enlighet med vår strategi. Vi har tagit kostnader under året för att kunna fortsätta växa på nya marknader. Fokus inom segmentet är på mindre entreprenader och ramavtal åt återkommande kunder. Ställningsverksamheten går för högtryck, vi har tillväxt med god lönsamhet och selekterar nu än mer vilka projekt och kunder vi skall satsa på för att få bästa möjliga avkastning på det ställningsmaterial vi äger.

Kompetenta medarbetare – vår nyckel till framgång

I takt med att vi växer, både omsättningsmässigt men också med nya marknader, måste vi säkerställa att vi har kompetenta medarbetare som kan driva de projekt vi vinner. Vi gör det på två sätt, dels genom att kompetensutveckla de befintliga medarbetare som vill växa och dels genom nyrekrytering. Att rekrytera kompetenta medarbetare är idag ett hårt jobb men vill man som ingenjör arbeta med partneringmodellen är vi ett väldigt attraktivt bolag vilket visat sig i flertalet rekryteringar vi gjort under året.

Partneringmodellen- stort intresse från våra kunder

Vi ser en fortsatt ökning av intresset för att driva projekt i partneringform hos våra kunder vilket är glädjande och kommer bidra till vår tillväxt och lönsamhet framåt. Det strategiska partneringavtal vi skrivit med Arboga kommun, där vi som ensam entreprenör kommer vara kommunens projektpartner, är strategiskt viktigt för oss. Arboga kommun har stora investeringsbehov i samhällsfastigheter, framför allt inom skola och omsorg.

Vi letar ständigt efter nya kunder som vill jobba inom partnering och antalet förfrågningar i marknaden ökar kontinuerligt, framförallt från den offentliga sektorn. Vi är inte ensamma i marknaden och som renodlad byggare kompromissar vi inte med vår marginal, målet är att nå fem procent.

Falun den 24 november 2017

Sverker Källgården

VD