Juli – september 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 445,0 (352,4) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,2 (6,0) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,9 (1,7) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 13,0 (4,5) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 1,07 (0,37) kronor

• Orderingången uppgick till 539 (547) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 (30,6) Mkr

Januari – september 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 1 437,8 (1 141,2)) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 50,6 (29,4) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,5 (2,6) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 38,8 (22,4) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 3,21 (1,85) kronor

• Orderingången uppgick till 1 349 (1 745) Mkr

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 954 (2 205) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,1 (71,2) Mkr

• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 25,4 (28,3) procent.

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:

"Fortsatt kraftig tillväxt, ökad marginal och ökat resultat"

  Jul – sep Jul – sep Jan – sep Jan – sep Jan – dec
  2019 2018 2019 2018 2018
Nettoomsättning, tkr 444 996 352 426 1 437 849 1 141 164 1 655 481
Rörelseresultat, tkr 17 207 5 990 50 600 29 393 45 833
Rörelsemarginal, % 3,9 1,7 3,5 2,6 2,8
Resultat före skatt, tkr 16 561 5 832 49 682 28 979 45 397
Periodens resultat, tkr 12 956 4 501 38 822 22 384 34 889
Resultat per aktie, kr 1,07 0,37 3,21 1,85 2,88
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr 10 028 30 633 56 147 71 232 124 004
Orderingång, tkr 538 981 546 596 1 348 518 1 745 039 2 097 903
Orderstock, tkr 1 953 885 2 204 669 1 953 885 2 204 669 2 043 216

VD:s kommentar

Stark tillväxt med högre rörelsemarginal gav resultat

Uppdraget när jag tillträdde för drygt ett år sedan var tydligt, fokus var att öka lönsamheten. Vi är definitivt på rätt väg. I tredje kvartalet ökade rörelsemarginalen till 3,9 (1,7) procent vilket är en viktig trend. I kronor så levererar vi ett rörelseresultat på 17,2 Mkr vilket kan jämföras med 6,0 Mkr samma period förra året. Den ökade lönsamheten är dels ett resultat av att vi vågar välja rätt projekt och dels av att projektstyrningen förbättrats. Även den starka tillväxten fortsätter, omsättningen ökade 26 procent i kvartalet, och förklaras av att vi har ett större antal projekt i produktion jämfört med föregående år.

Vi har som tidigare nämnts ovan blivit mer noggranna vid val av kunder och projekt. Orderingången för tredje kvartalet var stabil och landade på 539,2 Mkr vilket är i paritet med samma period förra året. Orderstocken vid utgången av perioden uppgick till 1 953,9 (2 204,7) vilket är en minskning men jämfört med föregående kvartal så har den ökat. Vi är också nöjda över att i kvartalet ha orderlagt ett större totalentreprenadprojekt på cirka 275 Mkr om att bygga hyreslägenheter i Bromma för Stockholms Kooperativa Bostadsförening. I tillägg till entreprenadverksamheten som levererade ett starkt resultat så utvecklades även segmentet Byggservice fortsatt bra under kvartalet. Den ökade lönsamheten förklaras av en lyckad sammanslagning i början av året samt väl genomförda mindre entreprenader. Ställningar och fallskydd hade en något svagare utveckling vilket förklaras främst av något lägre efterfrågan under sommaren jämfört med föregående år. Kassaflödet var positivt och vid utgången av perioden var kassan 162,6 (102,7) Mkr. Kassan skapar en stabilitet och flexibilitet vid en dämpad konjunktur.

Bra fart på byggmarknaden för samhällsfastigheter och hyresfastigheter

Marknaden för de segment vi verkar inom, dvs samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyresfastigheter, är överlag god i Dalarna, Stockholm och Mälardalen. I Dalarna är aktiviteten hög, i Stockholm och Mälardalen går marknaden från en hög aktivitetsnivå tillbaka i ett mer normalt läge. Det innebär en fortsatt bra aktivitet i marknaden samtidigt som konkurrensen ökar. I tredje kvartalet gjordes ett viktigt insteg i Gävle, en ny marknad för oss. Den nya utökade geografin benämner vi Dalarna/Gästrikland. ByggPartner fick tilldelning i fas 1 att i partnering utföra nybyggnation av Södra Hemlingby som innehåller skola, förskola, idrottshall samt vård och omsorgsboende åt Gavlefastigheter och Gavlegårdarna.

Den cirkulära ekonomin och partnering går hand i hand

I flera av byggprojekten gör ByggPartner en livscykelanalys av projektets cirkulära ekonomi, där materialval, energiförbrukning och transporter analyseras och optimeras. Det fungerar väldigt bra tillsammans med partnering där vi tar ett gemensamt ansvar för alla viktiga val som påverkar framtiden. Det är här samverkan gör stor skillnad, i mötet mellan våra medarbetare och kunden skapas värde. Ett aktuellt exempel är ett partneringprojekt med Falu Kommun där vi nu bygger ett helt nytt vårdboende till stora delar i trä. Träbyggnation är ett viktigt medel i en grön klimatomställning eftersom det minskar koldioxidavtrycket.

Fortsatt arbete med vår värdegrund

Sedan starten 1992 har begreppet "sunt förnuft" varit en viktig ledstjärna för ByggPartner. Under hösten har alla medarbetare engagerats i ett värderingsarbete som landade i positionen "Den sunda byggaren". För våra kunder och medarbetare handlar det om att vi är en renodlad byggare, med stabilt långsiktig utveckling och tillväxt. Det ska vara enkelt att arbeta med ByggPartner. Denna enkelhet skapas bland annat genom vår platta och beslutsmässiga organisation och att vi alltid söker ömsesidighet i mål och beslut. Vår öppna och inkluderande attityd låter människor växa, vilket skapar engagemang, som i sin tur skapar värde för ByggPartner.

Nästa steg – vi fortsätter att öka aktiviteten

Det är ett långsiktigt arbete att skapa resultat. Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det konstanta förbättringsarbetet fortsätter och fokus ligger på att prioritera och välja rätt projekt, att utveckla partneringerbjudandet och att bli ännu bättre på projektstyrning. Kvaliteten i orderstocken, väletablerade kundrelationer och kassaflöde ger oss trygghet och stabilitet. Vår ambition är att bli den ledande leverantören på partnering i Sverige i vår nisch, dvs byggprojekt i storleken 50-300 miljoner kronor.

Borlänge den 12 november 2019

Fredrik Leo, VD ByggPartner

 

Projektet Skattsedeln där ByggPartner bygger tre kombinerade bostads- LSS och förskolebyggnader i ett annorlunda format åt HEFAB.

ORderingång och orderstock

 

Juli – september 2019

Orderingången inom koncernen under tredje kvartalet uppgår till 539 (547) Mkr vilket är en minskning med en procent jämfört med samma period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista september 2019 till 1 954 (2 205) Mkr vilket motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med samma period 2018.

 

Januari – september 2019

Orderingången inom koncernen under årets första nio månader uppgår till 1 349 (1 745) Mkr vilket är en minskning med 23 procent jämfört med samma period föregående år.

Av orderstocken var 47 procent partneringprojekt. En ytterligare fördelning av orderstocken per segment ger att 51 procent av orderstocken var samhällsfastigheter, 42 procent var bostäder (varav två procentenheter nyproduktion bostadsrätter) samt sju procent kommersiella fastigheter.

Andelen partnering bedöms öka framgent då flertalet projekt förväntas gå över från fas 1 till fas 2.

Nettoomsättning

 

Juli – september 2019

Omsättningen uppgick till 445,0 (352,4) Mkr, en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen förklaras av att fler projekt var i produktion jämfört med samma period föregående år.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 395,8 (307,8) Mkr, en ökning med 29 procent. Byggservice redovisade en omsättning på 42,7 (35,5) Mkr, en ökning med 20 procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 11,7 (13,7) Mkr, en minskning med 15 procent. 

 

Januari – september 2019

Omsättningen uppgick till 1 437,8 (1 141,2) Mkr, en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period förra året.

 

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 1 274,6 (993,3) Mkr, en ökning med 28 procent. Byggservice redovisade en omsättning på 142,7 (124,1) Mkr, en ökning med 15 procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 35,3 (37,7) Mkr, en minskning med sex procent.  

Resultat

Juli – september 2019

Rörelseresultatet uppgick till 17,2 (6,0) Mkr för tredje kvartalet, en ökning med 187 procent. Ökningen förklaras av dels en ökad rörelsemarginal och dels en ökad omsättning. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 418,4 (338,8) Mkr. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 9,3 (7,6) Mkr motsvarande 2,1 (2,2) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,9 (1,7) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,6 (0,2) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 16,6 (5,8) Mkr. Periodens skattekostnad var 3,6 (1,3) Mkr och nettoresultat uppgick till 13,0 (4,5) Mkr.

 

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 14,0 (2,9) Mkr, en ökning med 374 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 1,4 (1,2) Mkr, en ökning med 25 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd uppgick till 1,9 (2,2) Mkr en minskning med 11 procent.

Januari – september 2019

Rörelseresultatet uppgick till 50,6 (29,4) Mkr för årets första nio månader, en ökning med 72 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 1 358,9 (1 087,2) Mkr. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 28,4 (24,5) Mkr motsvarande 2,0 (2,1) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,5 (2,6) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,9 (0,5) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 49,7 (29,0) Mkr. Periodens skattekostnad var 10,9 (6,6) Mkr och nettoresultat uppgick till 38,8 (22,4) Mkr.

 

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 39,2 (21,3) Mkr, en ökning med 84 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 8,0 (3,4) Mkr, en ökning med 134 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd uppgick till 3,7 (5,0) Mkr, en minskning med 26 procent.

 

Kassaflöde

 

Juli – september 2019

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 (30,6) Mkr för tredje kvartalet. Det minskade kassaflödet jämfört med föregående år förklaras i huvudsak av att förra året kassaflöde var exceptionellt bra. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,7 (-0,7) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,6 (-0,8) Mkr.

 

Januari – september 2019

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,1 (71,2) Mkr för årets första nio månader. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -3,4 (-2,2) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -41,2 (-33,8) Mkr.

 

Investeringar

Investeringarna under årets första nio månader har varit låga, i kassaflödesanalysen framgår att investeringar i ställningsmaterial och verksamhetssystem har gjorts med 3,4 Mkr. Avskrivningar har gjorts med 9,6 (5,8) Mkr under perioden.

 

Finansiell ställning

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 222,6 (162,7) Mkr. Soliditeten uppgick till 25,4 (28,3) procent. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 154,3 (127,7) Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 15,0 (6,2) Mkr, den stora ökningen är en effekt av införandet av det nya regelverket IFRS 16 (se not 1 på sidan 15). Det egna kapitalet uppgick till 139,3 (121,4) Mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till 548,5 (428,9) Mkr.

Personal

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 466 (432) personer. Cirka 54 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller yngre. Frisknärvaron under årets första nio månader ligger med god marginal över vår långsiktiga målsättning, dvs över 96 procent.

 

Moderbolaget

Omsättningen för moderbolaget under årets första nio månader uppgår till 10,3 (10,4) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 0,3 (-0,3) Mkr.

 

Miljö & HÅLLBARHET

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Koncernens miljöarbete präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på både våra byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. ByggPartners verksamhet påverkar miljön avseende såväl val av material som avfallshantering och transporter. Vi vill därför ta ett aktivt ansvar vid val av olika byggmaterial, transporter, resor och energiåtgång. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna revisioner. ByggPartner har gällande certifiering enligt såväl ISO 9001 som ISO 14001. Uppdaterad certifieringen skedde i november 2017 vilket gör att gällande certifiering sträcker sig till årsskiftet 2020/21. Hållbarhet är en naturlig del av ByggPartners

verksamhet och genomsyrar hela byggprocessen. Läs mer om vår hållbarhet i vår årsredovisning för 2018 på sid 14-19 (www.byggpartner.se).

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt riskhantering finns i årsredovisningen för 2018 på sidan 20–21 (www.byggpartner.se).

 

Aktien

ByggPartners aktie är sedan den 5 december 2016 noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm, med kortnamn BYGGP. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. ByggPartners aktiekapital uppgick per balansdagen till 12 847 096 kronor fördelat på 12 107 103 aktier och röster.

 

Antalet aktieägare uppgick vid kvartalets slut till 4 014. Den största ägaren i ByggPartner var bolagets grundare Bo Olsson via bolaget AB Surditet som representerade nästan 25 procent av aktiekapital och röster. De fem största aktieägarna i bolaget kontrollerade drygt 51 procent av aktiekapital och röster per den 30 september 2019. Utdrag från aktieboken hos Euroclear per den 30 september framgår nedan.

  

AB Surditet 24,66%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 13,40%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 4,74%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 4,39%
Aktiebolaget Pom Sandelius 3,88%
LGT Bank LTD 3,13%
Tore Hallersbo 2,85%
Övriga 42,95%

 

 

 

 

 

  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  

I juli bekräftade ByggPartner tilldelning av en skola, förskola, idrottshall samt vård- och omsorgsboende åt Gavlefastigeheter och Gavlegårdarna. Kontrakt för fas 1 har också tecknats.

 

I augusti tecknades ett avtal med Stockholms Kooperativa Bostadsförening om att bygga 114 hyreslägenheter. Projektet är en totalentreprenad och uppgår till ca 275 Mkr.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV RAPPORTPERIODEN

I november tecknade ByggPartner och Uppsalahem ett fas 1-kontrakt för ett omfattande fönsterbyte i området Salabacke i centrala Uppsala.

ByggPartners valberedning med uppgift att för årsstämman 2020 föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor har utsetts. Valberedningens sammansättning:

  • Bo Olsson (utsedd av AB Surditet)
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (utsedd av Länsförsäkringar Fastighetsfond)
  • Anders Sandelius (utsedd av AB Pom Sandelius)
  • Tore Hallersbo (styrelseordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ))

 

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019                                                  14 februari 2020

Årsredovisning 2019                                                          17 april 2020

Delårsrapport januari-mars 2020                                         14 maj 2020

Årsstämma 2020                                                              14 maj 2020

Delårsrapport januari-juni 2020                                           31 juli 2020

Delårsrapport januari-september 2020                                 11 november 2020

Bokslutskommuniké 2020                                                  februari 2021