Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) samlades den 14 maj 2020 för årsstämma på Magasinet i Falun. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utbetalas och att till förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Tore Hallersbo, Torsten Josephson, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp. Vidare omvaldes Tore Hallersbo som styrelsens ordförande och det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 140 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen samt att arvode för utskottsarbete ska utgå med 30 000 kronor för ordförande i utskott och 15 000 kronor för var och en av de övriga utskottsledamöterna (dock att arvode för utskottsarbete maximalt ska uppgå till 240 000 kronor). Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Därutöver beslutade stämman om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021 i enlighet med valberedningens förslag.