Gäller ändring i rubriken till bolagsnamnet ByggPartnerGruppen samt år 2022

Stark orderingång och positivt EBITDA

Oktober – december 2022
• Orderingången uppgick till 1 391 (524) Mkr
• Nettoomsättningen uppgick till 1 502 (700) Mkr
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
8 Mkr (29) och EBITDA marginalen till 0,5 (4,2) procent
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -14 (25) Mkr och EBIT
marginalen uppgick till -1,0 (3,6) procent
• Rörelseresultatet har påverkats negativt av
projektnedskrivningar om cirka 30 Mkr i främst Mälardalen
• Resultatet efter skatt uppgick till -16 (20) Mkr
• Resultatet per aktie uppgick till -0,94 (1,62) kronor
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-31 (28) Mkr
• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 17 (25) procent

Januari – december 2022
• Orderingången uppgick till 3 928 (2 292) Mkr
• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till
4 555 (2 706) Mkr
• Nettoomsättningen uppgick till 3 957 (2 280) Mkr
• EBITDA uppgick till -51 (106) och EBITDA marginalen till
-1,3 (4,6) procent
• EBIT uppgick till -103 (89) Mkr och EBIT marginalen uppgick
till -2,6 (3,9) procent.
• Rörelseresultatet har påverkats negativt av projektnedskrivningar
om cirka 170 Mkr i främst Mälardalen
• Resultatet efter skatt uppgick till -93 (70) Mkr
• Resultatet per aktie uppgick till -6,33 (5,75) kronor
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-72 (96) Mkr
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2022 (3,75 kr per aktie)

” Ett händelserikt och turbulent år där vi lagt grunden för ett starkare 2023”
kommenterar Sture Nilsson, VD och koncernchef ByggPartner Gruppen AB.

VD:s kommentar
Stark orderingång och fokus på lönsamhet
Betydande delar av verksamheten visar god lönsamhet samtidigt som förlustprojekten i främst Mälardalen har haft kraftig negativ inverkan på lönsamheten under 2022. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för fjärde kvartalet om 8 Mkr är långt ifrån tillfredställande. Fokus är nu att åter nå en god lönsamhet.
Tillskottet i somras med två väletablerade bolag tillsammans med en sund verksamhet i Gävle/Dalarna gör att vi idag har ett betydligt starkare utgångsläge än för ett år sedan.
 
Stark tillväxt
Vår strategi är att bygga vidare på starka regionala marknadspositioner baserat på nära och långsiktiga kundrelationer där vi också ofta agerar som rådgivare i tidiga skeden. Vi fortsätter en stark utveckling av hållbar träbyggnation. Sammantaget ser vi att detta skapar tydliga kundvärden som driver efterfrågan trots förändrade omvärldsförutsättningar och resulterat i stark tillväxt.
Året avslutades starkt avseende både omsättning och orderingång. Orderingången under kvartalet uppgick till 1,4 miljarder kronor, vilket organiskt innebar en ökning med 20 procent i kvartalet och med 25 procent för helåret. Omsättningen i kvartalet uppgick till 1,5 miljarder kronor. Den organiska tillväxten var hög, 17 procent i kvartalet och 19 procent för helåret. Omsättningen för helåret uppgick till 4,0 miljarder kronor. De under året förvärvade bolagen ingår under sista halvåret och bidrog med 1,2 miljarder kronor till koncernens årsomsättning.
Vår orderstock uppgick vid årsskiftet till 4,6 miljarder kronor, där cirka 75 procent utgörs av samhälls- och kommersiella fastigheter. Tillsammans med de pågående projekteringarna i tidiga Fas 1-skeden har vi en tillfredsställande affärsvolym för att kunna möta den osäkerhet vi ser i marknaden.
 
Omvärldsförutsättningar
På de marknader där vi är starkt positionerade ser vi fortsatt hög aktivitet främst avseende samhällsfastigheter. Bostadsmarknaden är däremot under stark press och vi ser inga signaler på vändning under innevarande år. Stora kostnadsökningar och materialbrister har präglat 2022.
Under sista kvartalet har kostnadsökningarna inom ett antal materialslag avstannat samtidigt som energikostnaderna fortsätter att öka. Koncernens omsättning består till ungefär hälften av fastpris-entreprenader där lönsamheten påverkats negativt under året. Vi har pågående dialoger med våra kunder avseende kostnadsdelningar av årets kraftiga fördyringar.
 
Resultat och kassaflöde
EBITDA uppgick till 8 Mkr under kvartalet och till -51 Mkr för helåret 2022. Resultatet har påverkats av nedskrivningar främst i Mälardalen inom ByggPartner, uppgående till ca 30 Mkr i kvartalet och för helåret totalt ca 170 Mkr. Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick i kvartalet till -31 Mkr.
 
Starka resultat i flera delar av verksamheten
ByggPartner Gävle/Dala genererar sedan många år god lönsamhet och visar nu en stark tillväxt samtidigt med uppbyggnad av en stor orderstock som till större del består av samverkansprojekt.
 
ByggPartner Mälardalen har under 2022 präglats av successiva nedskrivningar av ett antal förlustprojekt tagna till fasta priser. Även under innevarande kvartal har de aktuella projekten fortsatt belastat resultatet med nedskrivningar. Orderstocken i Mälardalen uppgår till cirka 900 mkr där förlustprojekten successivt kommer avslutas under 2023, med ca 10 procent återstående till 2024.
Vi har under hösten förstärkt ledarskapet i Mälardalen och har fullt fokus på att färdigställa förlustprojekten och skapa en underliggande lönsamhet i verksamheten. Nya uppdrag skall präglas av en låg risknivå baserat på samverkansupplägg där vi tillsammans med kund bedriver en första projekteringsfas innan vi tar ställning till ett entreprenadåtagande.
 
Åhlin & Ekeroth som har en marknadsledande position i Östergötland, levererar ett starkt resultat trots tuffa omvärldsförutsättningar. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgår till 21 Mkr, motsvarande en vinstmarginal om 5 procent. Även orderingången i kvartalet var stark, 670 Mkr.
 
Flodéns i Göteborg har efter flera års stabil lönsamhet om cirka 5 procent under 2022 påverkats påtagligt av kostnadsökningar som inte kunnat vidareföras till kund. En hög produktionstakt under året har inneburit en viss försiktighet inför nya projekt och därmed en minskad orderstock. Bolagets strategi bygger på att vara en ledande aktör inom skolbyggnationer där vi ser en stark efterfrågan. Därför var det extra glädjande att Flodéns efter periodens utgång erhållit ett nytt skolprojekt om ca 270 Mkr som beräknas påbörjas omgående samt även ett större ROT-projekt för bostäder. Anna Källström tillträde vid årsskiftet som ny VD för Flodéns. Vår förväntan är att Flodéns successivt skall komma tillbaka till tidigare vinstmarginaler när nuvarande projekt med låga marginaler skiftas ut.
 
Ett händelserikt och turbulent år där vi lagt grunden för ett starkare 2023
Det har varit ett mycket händelserikt år. ByggPartnerGruppen har vuxit kraftigt organiskt och har breddats genom förvärven av de lokalt starka byggbolagen Åhlin & Ekeroth och Flodéns.
Samtidigt har en turbulent omvärld haft en negativ påverkan på vår lönsamhet särskilt i våra fastprisprojekt. Vi har inför 2023, jämfört med ingången av 2022, en dubbelt så stor verksamhet med en årstakt om drygt 5 miljarder kronor i omsättning och en stark orderstock. Samtidigt innebär färdigställandet av de aktuella förlustprojekten i Mälardalen, tagna med en alltför hög risknivå, en fortsatt belastning på vår vinstmarginal i en successivt avtagande takt.
Det finns många styrkor att bygga vidare på inom ByggPartnerGruppen varför jag, trots en osäker marknadssituation, ser fram emot att tillsammans med våra kompetenta och engagerade medarbetare steg för steg fortsätta utveckla vår grupp av starka entreprenörsdrivna byggverksamheter.
 
Sture Nilsson, VD och koncernchef ByggPartner Gruppen AB