EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

30 december 2016

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) har meddelat ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) (”ByggPartner” eller ”Bolaget”) och de säljande aktieägarna1 att övertilldelningsoptionen har utnyttjats avseende Bolagets aktier samt att stabiliseringsåtgärder har vidtagits och stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med erbjudandet om förvärv av befintliga aktier i Bolaget och noteringen på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) har de säljande aktieägarna1 ställt ut en option till Pareto Securities att förvärva högst 908 032 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet, under 30 dagar från dagen för offentliggörandet av det slutliga priset i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Pareto Securities har utnyttjat Övertilldelningsoptionen avseende 898 260 befintliga aktier. Därmed kommer 9 772 aktier i ByggPartner som Pareto Securities har lånat av de säljande aktieägarna1 i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet att återlämnas till de säljande aktieägarna1.    

Som tidigare offentliggjorts är Pareto Securities stabiliseringsansvarig i samband med Erbjudandet och Pareto Securities kan såsom stabiliseringsansvarig genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringsåtgärder kan utföras på Nasdaq First North Premier, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan genomföras när som helst under perioden som börjar dagen för offentliggörandet av det slutliga priset i Erbjudandet och avslutas 30 dagar därefter. Under inga omständigheter genomförs transaktioner till ett pris som är högre än priset i Erbjudandet. Pareto Securities och dess ombud behöver inte vidta några av dessa åtgärder och det går därmed inte att garantera att några stabiliseringsåtgärder vidtas. Om de vidtas kan Pareto Securities eller dess ombud avsluta någon av åtgärderna när som helst och de måste avslutas i slutet av den 30-dagarsperiod som nämns ovan.

Pareto Securities har i egenskap av stabiliseringsansvarig meddelat att Pareto Securities har vidtagit stabiliseringsåtgärder, i enlighet med Artikel 3.2 (d) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Premier enligt nedan. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes mellan den 20 december 2016 och den 21 december 2016, till ett pris om 37 SEK. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Kontaktperson på Pareto Securities är Henrik Alami (tel: 08-402 50 00).  

 

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2016, kl. 17.30 (CET). 

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Källgården, VD, ByggPartner

Mob: +46 70 416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se 

Claes Thelander, ekonomichef, ByggPartner

Mob: +46 70 416 97 44

E-post: claes.thelander@byggpartner.se 

Jenny Rosberg, presskontakt

Tel: +46 8 408 10 200

E-post: jenny.rosberg@ropa.se 

Om ByggPartner

ByggPartner är ett byggföretag som verkar i Stockholm, Mälardalen, Uppsala och Dalarna. I Stockholm, Mälardalen och Uppsala är målet att fortsätta expandera och i Dalarna är Bolaget ett av de marknadsledande byggföretagen. ByggPartner erbjuder byggentreprenad, byggservice och ställningsentreprenad. För mer information, se www.byggpartner.se. 

Certified Adviser

Pareto Securities är utsedd till Certified Adviser för ByggPartner, tel: +46 8 402 50 00.

Viktig Information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som återfinns i denna kommunikation gäller enbart per dagen för denna kommunikation och kan ändras utan särskild underrättelse därom.