Högre omsättning, bättre marginal och starkt kassaflöde

April – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 593,4 (499,9) Mkr
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,3 (18,2) Mkr
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,1 (3,6) procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 19,1 (14,3) Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,58 (1,18) kronor
 • Orderingången uppgick till 644 (754) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 79,5 (-2,5) Mkr

Januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 084,2 (932) Mkr
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 44,0 (32,8) Mkr
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,1 (3,5) procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 34,5 (25,7) Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,85 (2,12) kronor
 • Orderingången uppgick till 1 354 (1 382) Mkr
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 960 (2 157) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71,4 (-31,3) Mkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 22,2 (26,3) procent.
   

”Andra kvartalet visar ökad omsättning och vinst för ByggPartner där rörelsemarginalen ökade till 4,1 procent.”
Sture Nilsson, vd.

VD:s kommentar:

Högre omsättning, bättre marginal och starkt kassaflöde
ByggPartner har ett attraktivt erbjudande med inriktning mot samhällsfastigheter och bostäder. Detta ger förutsättningar för en stabil tillväxt. Utvecklingen under det andra kvartalet 2021 fortsätter i positiv riktning. ByggPartners omsättning ökade i Q2 med 19 procent till 594 Mkr med en rörelsemarginal på 4,1 procent. Rörelsemarginalen är förbättrad jämfört med både årets första kvartal och andra kvartalet 2020. Glädjande är också vårt starka kassaflöde från verksamheten som i kvartalet uppgick till drygt 79 Mkr i kvartalet. Orderstocken, vår högsta hittills, uppgick till knappt 3 miljarder kronor. Orderingången var stabil men nådde inte upp till jämförelsekvartalet för 2020 då ByggPartner hade en rekordstor orderingång. Vår aktivitet är fortsatt hög i alla våra regioner.

Bra kund- och projektmix bygger stabilitet
Under kvartalet har vi bland annat skrivit kontrakt med Åke Sundvall och Heba om att bygga ett nytt bostadskvarter i Uppsala och med Stöten Fastigheter om nya bostäder i Sälenfjällen. Bostäder och samhällsfastigheter är fortsatt våra två viktigaste projekttyper. Under andra kvartalet 2021 hade vi pågående bostadsprojekt i alla regioner. Av dessa kan nämnas Tegnérlunden för Bostads AB Mimer i Västerås, Södra Hemlingby för Gavlegårdarna i Gävle, Skrönan för SKB i Nockeby, Stockholm, Kvarteret E och Doktoranden för Åke Sundvall AB i Rosendal, Uppsala och Kungsgården för Kopparstaden i Falun.

Ökad aktivitet på trähusmarknaden
ByggPartners förvärv av Huskomponenter Linghed, som bedriver industriellt byggande i trä under varumärket Dalahus, stärker vår position som en av de ledande aktörerna inom hållbart trähusbyggande. Fabriken i Linghed går för fullt, orderläget är gott och vi ser en stark och växande efterfrågan på huskomponenter i trä. Dalahus har under det första halvåret efter förvärvet bidragit positivt till ByggPartners resultatutveckling och kapacitet inom trähusbyggnation.

Tydligt klimatmål
Vi arbetar med att göra ByggPartner till ett klimatneutralt företag senast 2030. För oss som bolag finns mycket att vinna på att kombinera ekonomisk och klimatmässig hållbarhet, men i grunden handlar det om en vilja att ta ansvar. Ett exempel på detta är projektet Villazero som vi bygger för Fiskarhedenvillan. Det blir ett av Sveriges första NollCo2-certifierade hus som dessutom byggs av ett lag med enbart kvinnor. Här kombineras två av branschens viktigaste frågor: hållbarhet och jämställdhet, i ett mycket intressant projekt.

Uppmärksamhet på marknadsförändringar
Vi har under perioden inte märkbart påverkats ekonomisk av Covid 19-pandemin, men bibehåller hög beredskap. I samarbete med våra kunder och leverantörer arbetar vi för att identifiera och minimera konsekvenserna av aktuella materialprishöjningar i branschen, främst gällande trä- och stål.

Engagerade medarbetare
I maj lanserade vi ett aktiesparprogram för alla medarbetare samt ett optionsprogram för ledning. Båda incitamentsprogrammen mottogs mycket positivt. Över 180 av våra medarbetare har valt att teckna sig för aktiesparprogrammet och samtliga i ledningen deltog i optionsprogrammet. Det är en tydlig indikation på medarbetarnas långsiktiga engagemang i ByggPartner.

Framtidstro i välgrundat bolag
Jag tillträdde som vd och koncernchef för ByggPartner den 17 maj i år. Under min första tid i bolaget har jag mött oerhört mycket engagemang och kompetens. Därtill utgör vår stora orderstock med tonvikt på samhällsfastigheter och hyresrätter en stark bas framåt. Detta gör mig full av tillförsikt och framtidstro. Samtidigt ser jag med stor entusiasm fram emot att i höst se över och initiera ett antal aktiviteter för att ytterligare utveckla de förbättringspotentialer som finns inom ByggPartner både avseende en hållbar tillväxt och lönsamhet.

Sture Nilsson, VD, ByggPartner,
Falun den 13 augusti 2021

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-13 08:30 CET.